Yargitay Hukuk Genel Kurulu E 1998 2 722 K 1998-729

YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ Davacılar, davalılarla ortak miras bırakanları olan Z.’nın vefat ettiğini,sağlığında noterde 03.02.1994 tarihinde düzenlediği vasiyetname ile bazı taşınmazlar ile 1974 model araç ve 1988 model traktördeki hak ve hisselerini kızları olarak kendilerine vasiyet ettiğini, araçların icra marifetiyle satıldığını,satış bedelinin 6.250 TL’sinin vasiyetçi Z.’ya isabet ettiğini, bu meblağın davalı olan diğer mirasçılardan müştereken… Okumaya devam et Yargitay Hukuk Genel Kurulu E 1998 2 722 K 1998-729

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargitay 11 Hukuk Dairesi E 1975

Borçlar Kanunu’nun 20’inci maddesinin 1’inci fıkrası ve 504’üncü maddesi hükmüne göre kumar için bilerek yapılan avanslar ve ödünç verilen akçeler alacak tevlit etmez. Çek bir ödeme vasıtası olup, mü- cerret borç ikrarını havi bir vesika değildir. Davaya konu çek kumar borcu karşılığı düzenlendiğine göre, davacı buna müsteniden hiçbir hak talep edemez. O nedenle, mahkemece davacının… Okumaya devam et Yargitay 11 Hukuk Dairesi E 1975

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargitay 11 Hukuk Dairesi E 1985

Ceza dosya- sında ise senet hamili mümeyyiz davalı hakkında kamu davası açıl- madığı gibi keyfiyeti bildiği yolunda hiçbir delil bulunmamaktadır. Bu durum karşısında iyiniyetli hamil sıfatı taşıyan davalı M hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yukarıda açıklanan ilke- lere ters düşen mahkeme kararının bozulması gerekmiştir” 59 . “Bono, mücerret borç ikrarıdır. O hâlde, bono borçlusunun… Okumaya devam et Yargitay 11 Hukuk Dairesi E 1985

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Danistay 10. Daire E 1986-1162 K-1987-583

Bankası’nın özel hukuk kaynaklı alacaklarının bir kamu alacağına dö- nüştüğü kabul edilerek, Ziraat Bankasınca bu kısım borçların tahsili için 6183 sayılı Kanun kapsamında takip yapması mümkün kılınmış- tır. Ziraat Bankasının bu şekilde yaptığı takipten doğan ihtilafın de- ğerlendirildiği bir Danıştay kararında da yapılan uygulama Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunmamıştır. 21 Dolayısıyla TMSF’nin özel hukuk kaynaklı… Okumaya devam et Danistay 10. Daire E 1986-1162 K-1987-583

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış