Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2013/12876 E. , 2013/15908 K. İçtihat

Dava dilekçesinde, itirazın iptaline karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
1-Davalıya ait bağımsız bölümleri gösterir tapu kaydının ilk tesis tarihinden itibaren tüm tedavülleriyle birlikte ilgili tapu müdürlüğünden getirtilerek davacının hangi tarihte malik olduğunun belirlenip bu tarihten önce fiilen kullandığı ispat edilememesi halinde tapuda malik olduğu tarihten önceki giderlerden sorumlu olmayacağı dikkate alınmadan hüküm kurulması,
2-Kat Mülkiyeti Yasasının 20. maddesinin ikinci fıkrası “… gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş (14.11.2007 – 5711/9. madde ile değişiklikten önce %10) hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür” hükmünü içermektedir. Bu hükme göre ortak giderden payına düşeni ödemeyen bağımsız bölüm malikinin ödemede geciktiği günler için ödemekle yükümlü bulunduğu gecikme tazminatının başlangıç gününün açıkça saptanmış olması gerekir. Dava konusu ortak giderin dayanağını oluşturan kat malikleri kurulu kararına davalı katılmışsa karar tarihi, kararın alındığı toplantıya katılmamışsa bu kararın ya da işletme projesinin kendisine tebliğ edildiği ya da başka bir biçimde borcunu öğrendiği tarih, bu husus da belirlenemiyorsa icra takibi nedeniyle ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği tarih esas alınmalıdır. Mahkemece açıklanan hususta inceleme ve araştırma yapılmadan ve öncesinde öğrendiği ispatlanamazsa ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren gecikme tazminatına hükmedilmesi gerektiği düşünülmeden gecikme tazminatı isteminin reddine karar verilmesi,
3-Alacak Kat Malikleri Kurulu kararı ile belirlenmiş ve likit olduğu halde dava konusu alacağın likit olmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiş olması,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 19.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış