Hukuk Genel Kurulu 2023/995 E. , 2023/1251 K. İçtihat

Hukuk Genel Kurulu 2023/995 E. , 2023/1251 K.• “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk DairesiSAYISI : 2023/921 E., 2023/1422 K.KARAR : Davanın kısmen kabulüneÖZEL DAİRE KARARI : Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 18.01.2023 tarihli ve 2022/18771 Esas, 2023/760 Karar sayılı BOZMA kararı Taraflar arasındaki işçilik alacağı davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece… Okumaya devam et Hukuk Genel Kurulu 2023/995 E. , 2023/1251 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2016/22502 Esas 2017/11069 Karar İçtihat

Taraflar arasındaki asıl yoksulluk ve iştirak nafakasının kaldırılması, karşı yoksulluk ve iştirak nafakasının artırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl davanın reddine, karşı davanın kısmen kabulüne davanın yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı- k.davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı-karşı davalı, asıl… Okumaya devam et Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2016/22502 Esas 2017/11069 Karar İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 54. HUKUK DAİRESİ 2023/845E. 2023/536K. İçtihat

Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda, mahkemece uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar, belirtildiği şekilde tek tek ortaya konularak ve konularında uzman üç kişilik bilirkişi kurulundan, tüm bu veriler, kiralananın niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgedeki kira parasını da etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira paralan, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar, döviz… Okumaya devam et İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 54. HUKUK DAİRESİ 2023/845E. 2023/536K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

YARGITAY 3. HD. 2014/5132 E. 2014/11997 K. İçtihat

Davacı vekili; müvekkiline ait G____, Çayır Mahallesi, G___ Mevkiinde bulunan, 222 ada 4 ve 17 parsel sayılı 13643 m2 arazisine, davalı E____’ün sahibi olduğu ve davalı O____’ın çobanlığını yaptığı koyun sürüsünün girdiğini, arazi içerisinde bulunan üzüm çubukları ve badem ağaçlarına zarar verdiğini, G____ Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2012/7 D.iş sayılıyla dosyası ile yapılan tespit sonucunda, davacının… Okumaya devam et YARGITAY 3. HD. 2014/5132 E. 2014/11997 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/3808 E. , 2023/4378 K. İçtihat

KANUN YARARINA Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen alacak davasında asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın usulden reddine karar verilmiştir. İstinaf incelemesinden geçmeden kesinleşen İlk Derece Mahkemesi kararının kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiş olmakla; Tetkik Hakimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü: I. DAVADavacı-karşı davalı vekili dava dilekçesinde;… Okumaya devam et Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/3808 E. , 2023/4378 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Anayasa Mahkemesi 2023/48 E., 2023/72 K. sayılı ve 5 Nisan 2023 tarihli kararı İçtihat

Anayasa Mahkemesi 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 36. Maddesinin Birinci Fıkrasının İptaline Karar Verdi19 May 2023Anayasa Mahkemesi (“AYM”) 2023/48 E., 2023/72 K. sayılı ve 5 Nisan 2023 tarihli kararı ile (“Karar”) 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun (“Kanun”) 36. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, ikinci fıkrasının ise 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu… Okumaya devam et Anayasa Mahkemesi 2023/48 E., 2023/72 K. sayılı ve 5 Nisan 2023 tarihli kararı İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2021/ 70 E. 2022 / 785 K. İçtihat

Kararı veren Yargıtay Dairesi : 12. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 282-221 Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan sanık …’nun TCK’nın 85/2, 62, 50/4, 52/4 ve 63. maddeleri uyarınca 40.950 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, taksitlendirmeye ve mahsuba ilişkin Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 30.06.2015 tarihli… Okumaya devam et Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2021/ 70 E. 2022 / 785 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

YARGITAY 12. HD 2016/11121E. 2016/13965K. İçtihat

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Alacaklı tarafından şikayetçi borçlu hakkında genel haciz… Okumaya devam et YARGITAY 12. HD 2016/11121E. 2016/13965K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2012/4199 E. , 2012/6899 K. İçtihat

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Uyuşmazlık, tahliye taahhüdüne dayalı olarak yapılan icra takibine itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Taraflar arasındaki ilk kira sözleşmesi 1.9.2009… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2012/4199 E. , 2012/6899 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış