Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2016/1580 E. , 2016/5318 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava akde aykırılık sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, kiralananın balkonunda köpek bakılması sebebiyle gönderilen yazılı ve sureli ihtara rağmen davalının köpek bakmaya devam ettiği iddiasıyla akde aykırılık sebebiyle kiralananın tahliyesini talep etmiştir. Davalı akde aykırılık iddiasının gerçek olmadığından davanın reddini savunmuş, yargılama sırasında köpeğin yurt dışına gönderildiğini beyan etmiştir.
Türk Borçlar Kanununun 316.maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Kiracının kira süresinin devamı müddetince komşuluk munasebetlerine riayet etmesi, kimseyi rahatsız etmemesi gerekir.
Olayımızda; yargılamada davalı tanığı olarak dinlenen davalının eşi Gözem Turan’ın beyanına göre içeri alınmayan ve daimi olarak balkonda beslenen ve bakılan köpeğin gelen geçene havladığı, yine davacı tanık anlatımlarına, dosyaya eklenen apartman yönetmenince daire sahiplerinin katılımı ile yapılan toplantı tutanakları ve Beykoz Belediyesine yazılmış imzalı şikayet dilekçe içeriklerinden, köpeğin apartman sakinlerini rahatsız ettiği subuta ermiştir.
Davacı tarafça rahatsızlığın giderilmesi amacıyla gönderilen süreli ihtarname 11.12.2014 tarihinde davalıya tebliğ edilmiş, yasal otuz gün içinde akde aykırılık giderilmemiştir. Davalı dava açıldıktan sonra 26.04.2015 tarihinde köpeğin yurt dışına gönderildiğini beyan etmiş ise de ihtarnamede tanınan yasal otuz günlük süreden sonra gerçekleşen vaki olan bu giderilme, doğmuş olan hakkı ortadan kaldırmaz.
Bu durumda mahkemece akde aykırılık olgusunun gerçekleştiğinin kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 20.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış