Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/5624 E. , 2015/7927 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, işyeri ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne, davalının tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin sahibi bulunduğu şirkete gelen malların… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/5624 E. , 2015/7927 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/9993 E. , 2016/1961 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, tahliye taahhüdü ve konut ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulü ile davalının dava konusu taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı dava dilekçesinde,… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/9993 E. , 2016/1961 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2012/143 E. , 2012/3354 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı erken tahliye nedeniyle tazminat davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, erken tahliye nedeni ile tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili, davalının müvekkilinin kiracısı olduğunu, taraflar arasındaki kira… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2012/143 E. , 2012/3354 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2013/12876 E. , 2013/15908 K. İçtihat

Dava dilekçesinde, itirazın iptaline karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R ITemyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:1-Davalıya ait bağımsız bölümleri gösterir tapu kaydının ilk tesis tarihinden itibaren tüm… Okumaya devam et Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2013/12876 E. , 2013/15908 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2017/8251 Esas 2019/5094 Karar İçtihat

Dava: Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: YARGITAY KARARI Davacı, taraflar arasında 06/09/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesi düzenlendiğini, davalının son ödediği 2.420,00 TL kira bedelinin emsal taşınmazlara göre… Okumaya devam et Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2017/8251 Esas 2019/5094 Karar İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2022/5205 E. , 2022/6879 K. İçtihat

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde, taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R IDavacı; davalı… Okumaya devam et Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2022/5205 E. , 2022/6879 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/5755 E. , 2019/776 K. İçtihat

Davacı, taraflar arasında 01/01/2011 başlangıç tarihli kira sözleşmesi düzenlendiğini, davalının son ödediği aylık 331,27 TL kira bedelinin emsal taşınmazlara göre düşük kaldığını belirterek 01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık kira bedelinin net 3.000 TL olarak tespitine karar verilmesi istemiştir.Davalı, talep edilen kiranın fahiş olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile… Okumaya devam et Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/5755 E. , 2019/776 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay HGK. 2017/1291 E. , 2021/1412 K. İçtihat

HUKUK Genel Kurulu 2017/1291 E. , 2021/1412 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ödemiş Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.2. Direnme… Okumaya devam et Yargıtay HGK. 2017/1291 E. , 2021/1412 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay HGK.2017/975 E. , 2021/1108 K. İçtihat

1. Taraflar arasındaki “taahhüt nedeniyle tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … 2. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda önce onanmış, davacı vekilinin karar düzeltme istemi üzerine ise bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına… Okumaya devam et Yargıtay HGK.2017/975 E. , 2021/1108 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1883 E. , 2021/1670 K. İçtihat

1. Taraflar arasındaki “itirazın kaldırılması ve tahliye” isteminden dolayı yapılan inceleme sonunda, Büyükçekmece 1. İcra (Hukuk) Mahkemesince verilen istemin reddine ilişkin karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına direnilmiştir.2. Direnme kararı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler… Okumaya devam et Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1883 E. , 2021/1670 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış