Yargitay 11 Hukuk Dairesi E 1975

Borçlar Kanunu’nun 20’inci maddesinin 1’inci fıkrası ve 504’üncü maddesi hükmüne göre kumar için bilerek yapılan avanslar ve ödünç verilen akçeler alacak tevlit etmez. Çek bir ödeme vasıtası olup, mü- cerret borç ikrarını havi bir vesika değildir. Davaya konu çek kumar borcu karşılığı düzenlendiğine göre, davacı buna müsteniden hiçbir hak talep edemez. O nedenle, mahkemece davacının… Okumaya devam et Yargitay 11 Hukuk Dairesi E 1975

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargitay 11 Hukuk Dairesi E 1985

Ceza dosya- sında ise senet hamili mümeyyiz davalı hakkında kamu davası açıl- madığı gibi keyfiyeti bildiği yolunda hiçbir delil bulunmamaktadır. Bu durum karşısında iyiniyetli hamil sıfatı taşıyan davalı M hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yukarıda açıklanan ilke- lere ters düşen mahkeme kararının bozulması gerekmiştir” 59 . “Bono, mücerret borç ikrarıdır. O hâlde, bono borçlusunun… Okumaya devam et Yargitay 11 Hukuk Dairesi E 1985

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Danistay 10. Daire E 1986-1162 K-1987-583

Bankası’nın özel hukuk kaynaklı alacaklarının bir kamu alacağına dö- nüştüğü kabul edilerek, Ziraat Bankasınca bu kısım borçların tahsili için 6183 sayılı Kanun kapsamında takip yapması mümkün kılınmış- tır. Ziraat Bankasının bu şekilde yaptığı takipten doğan ihtilafın de- ğerlendirildiği bir Danıştay kararında da yapılan uygulama Danıştay tarafından hukuka aykırı bulunmamıştır. 21 Dolayısıyla TMSF’nin özel hukuk kaynaklı… Okumaya devam et Danistay 10. Daire E 1986-1162 K-1987-583

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış