Yoksulluk Nafakası

TMK’nın 176’ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında, tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde, nafakanın arttırılmasına veya azaltılmasına karar verilebileceği belirtilmiş, beşinci fıkrada ise, Mahkeme Hâkiminin, talep halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini kararlaştırabileceği hükme bağlanmıştır. Kanun koyucu, ilgili düzenlemeler ile sosyal ve ekonomik durumların değişebileceği gerçeğine bağlı olarak, hükmedilen nafaka tutarının sabit olmayabileceğini kaleme almış, şartların değişmesi durumlarında ya da hakkaniyetin gerektirdiği hallerde, talebe isnatla, nafakanın azaltılabileceğini veya arttırılabileceğini ifade etmiştir.

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış