OYUN KARAKTERİNİN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLMESİ TCK’NIN 244.MADDESİNDEKİ BİLİŞİM SUÇUNU OLUŞTURMAKTADIR

T.C.YARGITAY
2. Ceza Dairesi
Esas No: 2019/11010
Karar No: 2020/568
Karar Tarihi: 13.01.2020

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Hırsızlık

HÜKÜM : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-Katılanın …@outlook.com isimli e-posta adresine bağlı… isimli oyuna 29/12/2013 günü kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak oyun oynarken saat 15:30 sıraları oyundan atılması sonrasında saat 15:45 sıraları oyuna yeniden giriş yapabilmesi, katılanın e-posta ve oyun hesabına izinsiz girilerek oyun karakteri üzerindeki 2.000 TL’lik 11 adet itemi ile oyun hesabında bulunan 100 TL’lik 5 GB’lık oyun parasının çalınması, katılanın oyun hesabına girdiği tespit edilen … IP numaralı internet hattı kullanıcısının sanık olduğunun tespit edilmesi üzerine sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 142/2-e maddesinden cezalandırılması talebi ile açılan davada; sanığın, söz konusu oyunu oynadığını ve oyun karakteri alım satımı da yaptığını, kablosuz internet hattı kullandığını ancak suçu kabul etmediğini savunması nedeniyle sanığın temyiz dilekçesinde belirttiği hususlar da (katılanın bilgisayarında dışarıya bilgi sızdıran herhangi bir zararlı yazılım olup olmadığı, bilgisayarlar arası olağandışı bir network trafiği bulunup bulunmadığı, kablosuz internet hattına suç tarihinde başka girişler yapılarak katılanın oyun hesabına giriş yapılıp yapılamayacağı veya yapılmış olup olmadığı) araştırılmak suretiyle çalındığı iddia olunan oyun karakteri olan sanal eşyaların gönderildiği yerle ilgili ve katılanın oyun hesabına suç tarihinde girişinin ne şekilde engellediğine ve suç tarihinde sanığın internet hattına dışarıdan girişler olup olmadığına ilişkin kayıtların saptanması ile çalındığı iddia edilen oyun karakterine ait sanal eşyaların suç tarihinden itibaren kimin kullanımında olduğu da tespit edilip bilişim suçlarından anlayan tercihen bilgisayar mühendisi bir bilirkişiden rapor alınmak suretiyle toplanacak delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, bu konularda gerekli araştırma yapılmadan eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi,

2-Kabule göre de;

Verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilip, bundan da yarar sağlanmasının; ekonomik değer taşısa dahi veriyi taşınır mal haline getirmeyeceği, bu itibarla; Knight Online oyunundaki katılana ait karakterin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 244/2-4. maddesindeki bilişim suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK’nın 142/2-e maddesi gereğince hırsızlık suçundan hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 13/01/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.