Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/6586 E. , 2014/9468 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, akde aykırılık nedeniyle akdin feshi ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece akdin feshi isteminin kabulüne,tahliye isteminin reddine karar verilmesi üzerine hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, dava dilekçesinde,davacıya ait dairenin 01/08/2001 tarihli kira sözleşmesiyle davalıya kiralandığını, kira sözleşmesi ile kiracının mecurda ana yapıya zarar vermemek kaydıyla tadilat ve tamirat yapılacağına izin verildiğini, ancak davalının imar kanunu ve projeye aykırı şekilde daire içinde tamirat ve tadilatlar yaptığını, tüm odaları birleştirdiğini, alt daireyi alt kattaki daire ile merdivenle bağladığını, dairenin elektrik saati bağlantısını kestiğini, bir başka daire içinden bu daireye elektrik bağlamak gibi tadilatlar yaparak TBK’nun 316 ncı maddesine göre akde aykırı davrandığını, eski hale getirilmesi hususunda davalı tarafa gönderilen ihtarnameye karşın eski hale getirilmediğini, yapılan bu tadilatlar nedeniyle belediye tarafından yıkıma ve para cezasına karar verildiğini, bu konuda idare mahkemesine dava açıldığını belirterek kira sözleşmesinin feshine ve kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, cevap dilekçesinde, davacının bilgisi ve rızası ile tadilatlar yapıldığını, ihtarın davacı tarafından değil davacının babası tarafından gönderildiğini belirterek davanın reddini savunmuş, Mahkemece, davacının davalının yaptırdığı tadilatlara uzun süre sessiz kalıp zımni muvafakat vermesi nedeniyle akde aykırılık olgusu oluşmadığından akdin feshi ile yetinilip,tahliye isteminin reddine karar verilmiştir.
Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı Borçlar Kanunun 316.maddesi hükmü(818 sayılı BK’nun 256.maddesi) uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Olayımıza gelince; Taraflar arasındaki 1.8.2001 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesini kiralayan E.. E..’ye vekaleten Av.Bekir Ekinci imzalamıştır. Bu durumda kira sözleşmesinde kiralayan E.. E..’dir. Dava da kiralayan E.. E.. tarafından açılmıştır. Ancak davacı kiralayan tarafından davalı kiracıya gönderilmiş bir ihtar bulunmamaktadır. Dosya arasında mevcut 04.07.2003 tarihli ihtar davacı kiralayan tarafından değil, davacının babası Bekir Ekinci tarafından gönderilmiştir. (ihtarda Bekir Ekinci’nin vekaleten hareket ettiği yazılı değildir). Bu ihtar geçersiz olup hukuki sonuç doğurmaz, Bu durumda, 6098 sayılı BK’nun 316. Maddesinde sözü edilen eski hale getirme ihtarı bulunmadığından, istemin tümden reddi gerekirken akdin feshi talebinin kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 09.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış