Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/2665 E. , 2017/8171 K. İçtihat

Taraflar arasındaki akde aykırılık nedeni ile tahliye davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, davacı ile davalı arasında 31/05/2012 imza tarihli 315 ada 23 parselde kayıtlı 4.098.96 m2 lik arsaya bina inşa edilmesi ve inşaat ruhsatının alınacak olduğu tarihin başlangıç tarihi sayılmak şartıyla 20 yıl süreli kira sözleşmesi imzalandığını, davaya konu taşınmazda sözleşme öncesinde toplam 62 adet zeytin ağacının bulunduğunu, binanın inşaasına boş alan sağlamak için 32 ağacın arsanın arka tarafına taşındığını, davalının sözleşme hükümlerine aykırı olarak 30 kadar zeytin ağacını keserek yok ettiğini, yapı ruhsatını 8 gün gecikme ile aldığını, kira bedellerinin düzensiz ve gecikmeli ödendiğini belirterek akde aykırı davranan davalının kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, sözleşmede belirlenen unsurun yan edim niteliğinde olduğunu, ağaçların davacının vekili haberdar edilerek kesildiğini ve gönderilen ihtarname ile de davacıya bilgi verildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece, davacının aykırılığın giderilmesi konusunda davalıya ihtarname keşide edip aykırılığın giderilmesi konusunda süre tanımadığı, ayrıca söz konusu hususun kira sözleşmesinin 4.8 bölümünde kullanıma uygun şekilde yapılan bina nedeniyle arsadaki mevcut ağaçlara denk gelmesi halinde kiralayanın göstereceği yere dikileceği hususunun kira sözleşmesinin tali hükümlerinden olduğu ve tali hükümlere aykırılığın akdin feshine neden oluşturmayacağı, sırf ağaçların kiralananın bildirdiği yere dikilmemesi hususunun akdin feshi nedeni sayılamayacağı, bu hali ile davalının sözleşmeye aykırı davranmadığı kanaati ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Türk Borçlar Kanununun 316.maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe
aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Somut olayda; Taraflar arasında imzalanan 31.05.2012 tarihli, inşaat ruhsatının alındığı tarihten başlamak üzere 20 yıl süreli kira sözleşmesi olduğu hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin 4.8 maddesinde “kiracının kiralananda kendi kullanım amacına uygun şekilde yapacağı bina, arsadaki mevcut ağaçlara denk gelmesi halinde ağaçların kiralayanın göstereceği yere dikileceği ” hususu kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar. Arsa olarak kiraya verilen taşınmazda ağaçların kesildiği hususu davalının da kabulünde olup, bilirkişi tarafından tespit edildiği anlaşılmaktadır. Sözleşmede belirtilen şarta aykırı olarak ağaçların kesilmesi hali akde aykırılık oluşturur. Mahkemece akde aykırılık sebebiyle tahliyeye karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde red kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı …ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün davacı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış