Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2014/11976 E. , 2014/13163 K. İçtihat

6. Hukuk Dairesi 2014/11976 E. , 2014/13163 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Mardin Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 10/07/2014
NUMARASI : 2013/507-2014/543

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, açıktan fena kullanım nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı vekili tarafından, temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkili Ç.. K.. nun mütevelli heyet başkanı olduğu K.. V..’na ait taşınmazı davalının cafe-restorant olarak kiralamış bulunduğunu, ancak kiracının arada çıkan anlaşmazlıklar sonucu, çocukları olan H.. ve G.. U… aracılığıyla müvekkilini tehdit ettiği, bizzat kendisi bürosuna gelerek müvekkiline yönelik hakaretlerde bulunduğunu ayrıca 06/06/2012 tarihinde yine aynı çocukları vasıtasıyla vakfın tanıtıldığı tanıtım panosunu tahrip ettirerek tehditler savurduğunu, şahsına yönelik haksız saldırı nedeniyle halen Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/400 esas sayılı dava dosyasının mevcut olduğu, tehdit ve mala zarar verme eylemlerinin kira ilişkisinden kaynaklandığını, bu konuda istikrar bulan içtihatlara göre tahliye nedeni olduğunu belirterek, tüm bu tehdit ve mala zarar verme eylemleri kira ilişkisinden kaynaklandığını ve davalının tahrikleriyle oluştuğunu bu nedenlerle taşınmazın tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili müvekkilinin oğlunun eylemlerinin tahliye nedeni olamayacağını, kiralanana bir zarar verilmediğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davalı kiracının oğlunun eylemi nedeniyle sorumlu olmadığı ve özel evrakta sahtecilik suçundan davalı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Türk Borçlar Kanununun 316.maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Olayımıza gelince; taraflar arasında 01.01.2010 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile davaya konu kiralanan cafe-restaurant olarak davalıya kiralanmıştır. Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 09.01.2013 tarih ve 2012/400 Esas, 2013/15 Karar sayılı ilamının incelenmesinden, davalının oğlu Hakan Uğurlu’ nun davacı vakfa ait panoyu kırması nedeniyle TCK 151/1 uyarınca mala zarar verme suçundan yargılandığı ve sanığın 2000 TL kesin adli para cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır. Mardin 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 09.05.2013 tarih ve 2013/56 Esas, 2013/15 Karar sayılı ilamının incelenmesinden, davalı kiracının düşük bedelli olan sahte kira sözleşmesi tanzim ettiği gerekçesiyle TCK 207/1 uyarınca özel evrakta sahtecilik suçundan yargılandığı ve sanığın 10 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Davalının bu eylemleri TBK’nun 316/2.maddesinde düzenlenen özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcuna aykırılık teşkil eder. Bu gibi durumlarda kiracıya verilecek bir süre yararsız olacağından ve kiracının yukarıda yazılı kanun maddesinde açıklanan yükümlülüğe aykırı davranışı çekilmez bir hal aldığından kiralayanın yazılı bildirimle uyarı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle davacı dava dilekçesinde tahliye istediğine tahliye istemi sözleşmenin feshini de kapsadığına göre aktin feshi ve tahliyeye karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 27.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış