Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/3808 E. , 2023/4378 K. İçtihat

KANUN YARARINA Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen alacak davasında asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın usulden reddine karar verilmiştir. İstinaf incelemesinden geçmeden kesinleşen İlk Derece Mahkemesi kararının kanun yararına temyizen incelenmesi Adalet Bakanlığı tarafından istenilmiş olmakla; Tetkik Hakimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü: I. DAVADavacı-karşı davalı vekili dava dilekçesinde;… Okumaya devam et Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2023/3808 E. , 2023/4378 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Anayasa Mahkemesi 2023/48 E., 2023/72 K. sayılı ve 5 Nisan 2023 tarihli kararı İçtihat

Anayasa Mahkemesi 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 36. Maddesinin Birinci Fıkrasının İptaline Karar Verdi19 May 2023Anayasa Mahkemesi (“AYM”) 2023/48 E., 2023/72 K. sayılı ve 5 Nisan 2023 tarihli kararı ile (“Karar”) 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun (“Kanun”) 36. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, ikinci fıkrasının ise 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu… Okumaya devam et Anayasa Mahkemesi 2023/48 E., 2023/72 K. sayılı ve 5 Nisan 2023 tarihli kararı İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2021/ 70 E. 2022 / 785 K. İçtihat

Kararı veren Yargıtay Dairesi : 12. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 282-221 Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan sanık …’nun TCK’nın 85/2, 62, 50/4, 52/4 ve 63. maddeleri uyarınca 40.950 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, taksitlendirmeye ve mahsuba ilişkin Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 30.06.2015 tarihli… Okumaya devam et Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2021/ 70 E. 2022 / 785 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

YARGITAY 12. HD 2016/11121E. 2016/13965K. İçtihat

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Alacaklı tarafından şikayetçi borçlu hakkında genel haciz… Okumaya devam et YARGITAY 12. HD 2016/11121E. 2016/13965K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2012/4199 E. , 2012/6899 K. İçtihat

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Uyuşmazlık, tahliye taahhüdüne dayalı olarak yapılan icra takibine itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Taraflar arasındaki ilk kira sözleşmesi 1.9.2009… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2012/4199 E. , 2012/6899 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. HUKUK DAİRESİ 2015/2409 E. 2015/6326K. İçtihat

MAHKEMESİ : Niğde İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 19/11/2014NUMARASI : 2014/188-2014/252 İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, tahliye taahhüdüne dayanılarak başlatılan icra takibine yapılan itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz… Okumaya devam et Yargıtay 6. HUKUK DAİRESİ 2015/2409 E. 2015/6326K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2012/2736 E. , 2012/5752 K. İçtihat

İcra Mahkemesince verilmiş bulunan karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği gö­rüşülüp düşünüldü. Dava, tahliye taahhüdüne dayalı İİK’nın 272. maddesi gereğince yapılan takibe vaki itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, görevsizlik kararı verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. İİK 272 ve bunu izleyen maddelerinde mukavele ile kiralanan taşınmazların… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2012/2736 E. , 2012/5752 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6.HD. 2010/12736 E. 2011/2766K. İçtihat

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava tahliye taahhütnamesine dayalı olarak başlatılan icra takibine itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacı vekili tarafından tahliye taahhüdüne dayalı olarak 30.3.2009… Okumaya devam et Yargıtay 6.HD. 2010/12736 E. 2011/2766K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 2021/1 E., 3K. İçtihat

A. İçtihatları Birleştirme Başvurusu 04.12.2019 havale tarihli dilekçe ile; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Yargıtay (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi, Yargıtay (Kapatılan) 15. Hukuk Dairesi ve Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi kararlarında icra takibine maruz kalan borçlu, vekil marifetiyle takibe itiraz etmiş olduğunda, itiraz üzerine… Okumaya devam et Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 2021/1 E., 3K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/11702 E. , 2018/8745 K. İçtihat

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :… Bölge Adliye Mahkemesi tarafından davacının istinaf başvurusunun… Okumaya devam et Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/11702 E. , 2018/8745 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış