Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2013/14944 E. , 2013/16341 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye ve alacak davasına dair karar, davacı … ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Asıl dava, akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesi, birleşen dava kira alacağı, karşı dava kiracının maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece asıl davanın kabulüne, birleşen davanın… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2013/14944 E. , 2013/16341 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/7373 E. , 2017/17221 K. İçtihat

Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacılar; … İli, … ilçesi …’… Okumaya devam et Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/7373 E. , 2017/17221 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Hukuk Genel Kurulu 2017/1770 E. , 2021/1738 K. İçtihat

1. Taraflar arasındaki “akde aykırılık nedeniyle tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacının mirasçıları vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.2. Direnme kararı davacının mirasçıları vekili tarafından temyiz edilmiştir.3. Hukuk Genel… Okumaya devam et Hukuk Genel Kurulu 2017/1770 E. , 2021/1738 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/8992 E. , 2016/308 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, iki haklı ihtar ve akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece her iki isteğinde reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının… Okumaya devam et Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/8992 E. , 2016/308 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2022/436E. 2022/1380K. İçtihat

Bölge Adliye Mahkemesince 17/I1/2021 tarihli ek karar ile davalı tarafın temyiz istemi reddedilmiş ise de, davaya konu (iptal istemine konu) arabuluculuk son tutanağı ve anlaşma belgesinin içeriği ve belirlenen alacak tutar dikkate alındığında Bölge Adliye Mahkemesi kararının kesin olmadığı anlaşılmakla; davalı vekilinin ek karara yönelik temyiz isteminin kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen 17/11/2021 tarihli… Okumaya devam et Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2022/436E. 2022/1380K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Hukuk Genel Kurulu 2017/2340 E., 2021/261 K. İçtihat

1. Taraflar arasındaki “temerrüt nedeniyle tahliye” isteminden dolayı yapılan inceleme sonunda, İstanbul Anadolu 2. İcra (Hukuk) Mahkemesince verilen istemin reddine ilişkin karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına direnilmiştir.2. Direnme kararı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler… Okumaya devam et Hukuk Genel Kurulu 2017/2340 E., 2021/261 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Hukuk Genel Kurulu 2023/995 E. , 2023/1251 K. İçtihat

Hukuk Genel Kurulu 2023/995 E. , 2023/1251 K.• “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk DairesiSAYISI : 2023/921 E., 2023/1422 K.KARAR : Davanın kısmen kabulüneÖZEL DAİRE KARARI : Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 18.01.2023 tarihli ve 2022/18771 Esas, 2023/760 Karar sayılı BOZMA kararı Taraflar arasındaki işçilik alacağı davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece… Okumaya devam et Hukuk Genel Kurulu 2023/995 E. , 2023/1251 K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2016/22502 Esas 2017/11069 Karar İçtihat

Taraflar arasındaki asıl yoksulluk ve iştirak nafakasının kaldırılması, karşı yoksulluk ve iştirak nafakasının artırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl davanın reddine, karşı davanın kısmen kabulüne davanın yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı- k.davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Davacı-karşı davalı, asıl… Okumaya devam et Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2016/22502 Esas 2017/11069 Karar İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 54. HUKUK DAİRESİ 2023/845E. 2023/536K. İçtihat

Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda, mahkemece uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar, belirtildiği şekilde tek tek ortaya konularak ve konularında uzman üç kişilik bilirkişi kurulundan, tüm bu veriler, kiralananın niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgedeki kira parasını da etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira paralan, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar, döviz… Okumaya devam et İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 54. HUKUK DAİRESİ 2023/845E. 2023/536K. İçtihat

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış