Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/12210 E. , 2016/5436 K. İçtihat

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının müvekkiline ait işyerinde kiracı olduğu, kira sözleşmesinde aksine hüküm olmasına ve müvekkilinin kiralananın başkasına devir ve ciro edilmesine muvafakati olmamasına rağmen davalının kiralananı ye kiraladığını, taraflarınca davalılara müvekkilinin devre rızası olmadığı ve 5 gün içinde aykırılığın giderilmemesi halinde dava açılacağının bildirilmesine rağmen davalı şirketin alt kiracıyı kiralanan işyerinden çıkarmadığını ileri sürerek davalıların kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde, davacıya ait işyeri olan işletmesinin devredildiğini, işletme devri öncesinde işyeri sahibi ile telefonda görüşülerek sözlü onayının alındığını, 20.08.2013 tarihinden bu yana devralan B… şirketi tarafından davacı tarafa kiraların yatırıldığını, davacının taraf değişikliğini zımnen kabul ettiğini bildirerek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, iş bu davanın BK’nun 316.maddesi kapsamında akde aykırılık nedeniyle fesih ve tahliye davası olduğu, bu madde hükmüne göre akde aykırılığın giderilmesi için çıkartılacak yazılı ihtarda, işyeri ve konut kiraları yönünden en az 30 günlük süre verilmesinin öngörüldüğü, ancak davacı tarafça gönderilen ihtarnamenin bu koşulu içermemesi nedeniyle geçerli bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı tarafın davalı …. hakkındaki temyiz itirazlarının Reddine,
2-Davacı tarafın davalı hakkındaki temyiz itirazlarına gelince;
Türk Borçlar Kanununun 322/2. maddesinde “Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez” düzenlemesine yer verildiği gibi, sözleşmenin 3.maddesinde, “Kiracı kiraladığı şeyin kiralanan kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiralanıp da taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi bir suretle tahrip ve tadil edilirse mal sahibinin kira akdini bozabileceği…” kararlaştırılmıştır. Davalı kiracı …. bu yasa ve sözleşme hükmüne aykırı olarak kiralananı davalılardan ne devretmiş olup, davalı nin fuzuli şagil olduğunun kabulü gerekir. Her ne kadar kiracının akde aykırı olarak kiralananı başkasına devretmesi halinde kiraya verenin sözleşmeye aykırılık sebebiyle tahliye davası açabilmesi için TBK.’nun 316. maddesi uyarınca kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi halde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve bu bildirimin sonuçsuz kalması gerekiyor ise de, kiracı dışında üçüncü kişi konumunda olan fuzuli şagil hakkında ihtar çekilmesine gerek yoktur.
Bu durumda mahkemece davalı hakkındaki davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın her iki davalı yönünden de reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hükmün bu nedenle bozulması gerekir.
KARAR : Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle kiracı … hakkındaki hükmün ONANMASINA, 2.bentte açıklanan nedenlerle hakkındaki hükmün BOZULMASINA, onanan kısım için aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenden alınmasına, 26/09/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış