Yargitay 11 Hukuk Dairesi E 1975

Borçlar Kanunu’nun 20’inci maddesinin 1’inci fıkrası ve 504’üncü

maddesi hükmüne göre kumar için bilerek yapılan avanslar ve ödünç

verilen akçeler alacak tevlit etmez. Çek bir ödeme vasıtası olup, mü-

cerret borç ikrarını havi bir vesika değildir. Davaya konu çek kumar

borcu karşılığı düzenlendiğine göre, davacı buna müsteniden hiçbir

hak talep edemez. O nedenle, mahkemece davacının davasının reddi-

ne karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şeklide tahsile

karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir”

62

.

“Mahkemenin, kumarhanede alınan fiş bedelinden davacının bor-

cu sebebiyle bonolar verilmiş olmasına dayanarak davayı reddetmesi

hususuna gelince; 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 504’üncü maddesi

gereğince kumar için bilerek yapılan avanslar ve ödünç verilen akçeler

bir alacak hakkı tevlit etmediğinden, talep ve dava konusu yapılamaz.

Böyle bir borç için kambiyo senedi tanzimi de lehtarına bir talep hakkı

vermez”

63

.

V.

DE LEGE FERENDA

DÜŞÜNCELERİN AÇIKLANMASI

Kumar ve bahis konusu, mevzuatımızda, hukuk ilminin farklı

alanlarına ait kaynaklara serpiştirilerek düzenlenmiştir. Kanun koyu-

cunun kumar ve bahsi bu şekilde düzenlemesi, çok disiplinli (

inter dis-

cipline

) bakış açısı ve bütünsel bir muhakeme gerektirmektedir.

Yukarıda “

de lege lata

’nın sunulması” başlığı altında ayrıntılı ak-

tarıldığı üzere, kumar borcu özel hukukta, eksik borç sayılmakta;

ceza hukukunda kumar oynatmak suç teşkil etmekte; askeri ceza ve

spor hukuklarında açıkça ahlâka aykırı olarak değerlendirilmektedir.

Hâkimlik ve savcılık gibi onurlu meslek dallarında, kumar oynamak

iş disiplin ve şerefine aykırı mütalaa edilmektedir. Internet ortamına

ilişkin kanun ve yönetmeliklerle, sanal ortamda kumar, bazı açılardan

kaldırılmaya, bazı açılardan yalnızca düzenlenmeye çalışılmaktadır

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış