Danistay 10. Daire E 1986-1162 K-1987-583

Bankası’nın özel hukuk kaynaklı alacaklarının bir kamu alacağına dö-

nüştüğü kabul edilerek, Ziraat Bankasınca bu kısım borçların tahsili

için 6183 sayılı Kanun kapsamında takip yapması mümkün kılınmış-

tır. Ziraat Bankasının bu şekilde yaptığı takipten doğan ihtilafın de-

ğerlendirildiği bir Danıştay kararında da yapılan uygulama Danıştay

tarafından hukuka aykırı bulunmamıştır.

21

Dolayısıyla TMSF’nin özel

hukuk kaynaklı batık banka alacaklarını tahsil yetkisinin 4389 sayılı

Kanun’dan önce yürürlükte olan 3182 sayılı Kanun döneminde açık

bir biçimde mevcut olduğunu belirtmek gerekir. Ancak bankacılık kri-

zi ile beraber TMSF’ye devredilen banka sayısının 25 adete ulaşması

ve tahsile konu batık tutarın yüksekliği, TMSF’ye aynı yetkiyi tanıma-

dığını düşündüğümüz 4389 sayılı Kanun dönemindeki uygulamanın

daha yaygın bir hale gelmesine ve çok dikkat çekmesine yol açmıştır.

3. TMSF Alacak İddialarını Hukuk Güvenliği İlkesiyle

Bağdaşmayan Bir Biçimde Kesinleştirmektedir

TMSF’nin özellikle yukarıda belirttiğimiz şekilde özel hukuk kay-

naklı alacakları için 6183 sayılı Kanun’a göre takibe geçmesi halinde

karşılaşılan bir başka sorun, alacak iddiasını cebri icraya hazır hale

getirme usulünde yaşanmaktadır. Özellikle yukarıda dikkat çektiği-

miz özel hukuk kaynaklı alacakların 6183 sayılı Kanun’a göre takibi

ihtimalinde, 6183 sayılı Kanun’a göre işletilen süreç hukuk devleti ve

usul ekonomisi ilkeleri açısından kabulü mümkün olmayan sonuçlar

doğurmaktadır.

ten önce Bakanlar Kurulu kararı ile bir bankaya devredilmiş veya birleştirilmiş bulunan

bankaların üçüncü şahıslardaki alacaklarının tahsili hakkında da uygulanır.”

21 “Temyizen incelenen kararda da belirtildiği gibi, davacı şirket ile dev redilen özel

bir banka arasındaki özel hukuk ilişkisinden doğan borç, özel bankanın devri üze-

rine 3182 sayılı Bakanlar Kanununda yer alan dü zenleme gereği Kamu alacağı

haline dönüşmüş olup; anılan yasal düzenle meye göre, alacaklı durumunda olan

Ziraat Bankası, söz konusu alacakla rın takip ve tahsilinde 6183 sayılı Yasayı uy-

gulamaya yetkili bulunmak tadır.

Öte yandan 3182 sayılı Yasada yer alan düzenleme karşısında, Ziraat Bankasının,

İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde takip yapmış olması da, aynı alacağın tahsili

için 6183 sayılı yasayı uygulamasına engel teşkil etmemektedir”. Danıştay 10. Da-

ire 1986/1162 e 1987/583 k 24.03.1987 Edip Şimşek,

Amme Alacakları Tahsil Uuslü

Kanun Şerhi

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış