KİRALAYANIN KİRALANANI KİRA MÜDDETİNCE KİRACININ KULLANIMINDA BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2004/13-461 – K:2004/532
Tarih: 13.10.2004

  • KİRALAYANIN KİRALANANI KİRA MÜDDETİNCE KİRACININ KULLANIMINDA BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Kiracının Kiralayan Olmayan Malikin Talebiyle Tahliye Edilmesi Nedeniyle Uğradığı Zararların Tazmini Talebi )
  • MALİK OLMAYAN KİRALAYANIN SORUMLULUĞU ( Taşınmazın Kira Müddeti Dolmadan Malik Tarafından Tahliye Ettirilmesi Sonucu Kiracının Uğradığı Zarardan )
  • TAHLİYE SONUCU KİRACININ UĞRADIĞI KAR KAYBI İÇİN TAZMİNİ TALEBİ ( Kiralayanın Kiralananı Kira Müddetince Kiracının Kullanımına Elverişli Halde Bulundurma Yükümlülüğü – Kiralayanın Malik Olmamasının Yükümlülüğünü Ortadan Kaldırmayacağı )
  • TAZMİNAT TALEBİ ( Kira Müddeti Dolmadan Taşınmazın Maliki Tarafından Tahliye Ettirilen Kiracının Malik Olmayan Kiralayandan – Kiralayanın Taşınmazı Kira Sözleşmesine Uygun Şekilde Bulundurma Yükümlülüğü )

ÖZET :
Kiralayanın malik olması zorunlu değildir ve kira sözleşmeleri, şahsi hak doğuran sözleşmeler olarak kendi tarafları arasında hukuken geçerlidir. Borçlar Kanunu’nun 249/l. maddesi hükmü uyarınca; kiralayan, kiralananı sözleşmeyle amaçlanan kullanım şekline uygun olarak kiracıya teslim ve sözleşme süresi boyunca da bu halde bulundurma yükümlüğü altındadır. Bu yükümlülüğüne aykırı davrandığı takdirde, kiracının bu yüzden oluşan zararını tazmin etmek zorundadır. Yerel Mahkemece yapılması gereken iş, davacı ile davalı M. S. arasındaki kira sözleşmelerinin hukuken geçerli bulunduğunun; 1.7.2000 başlangıç tarihli, altı ay süreli ilk kira sözleşmesinin, kira süresinin bitiminden sonra Borçlar Kanunu’nun 262. maddesi çerçevesinde belirsiz süreli sözleşmeye dönüştüğünün, 18.1.2001 tahliye tarihinde bu sözleşmeye dayalı kira ilişkisinin devam etmekte olduğunun; dolayısıyla davalı kiralayan M. S. in sözleşmeden kaynaklanan, kiralananı kira süresinin bitimine kadar kiracının kullanımına elverişli halde bulundurma yükümlülüğüne aykırı davranma; diğer davalı F. S. in ise haksız eylem hukuksal nedenlerine dayalı olarak, davacının eldeki davada varlığını ileri sürdüğü zararlarını kanıtlama koşuluna bağlı olarak tazminle yükümlü bulunduklarının benimsenmesi; zararın türü, gerçekleşme biçimi ve miktarı gibi yönlerden davacının tüm delillerinin ve varsa davalıların karşı delillerinin eksiksiz şekilde toplanması, gerektiğinde bu yönden uzman bilirkişiden veya oluşturulacak bilirkişi kurulundan tarafların, yerel Mahkemenin ve Yargıtay’ın denetimine uygun, dayanakları gösterilmiş rapor ve ek rapor alınması, bütün bu incelemelerin ortaya koyacağı uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesidir.

Yayım tarihi
new, 723189 olarak sınıflandırılmış