Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2018/11702 E. , 2018/8745 K. İçtihat

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
… Bölge Adliye Mahkemesi tarafından davacının istinaf başvurusunun kesin olarak esastan reddine karar verilmiş ve davacının bu karara yönelik temyiz istemi ek karar ile aynı gerekçe ile reddedilmiş ise de; alacaklının kira alacağının tahsili ve tahliye talepli olarak başlatılan takipte icra memur işleminin usulsüzlüğüne ilişkin şikayeti hakkındaki mahkemenin esasa ilişkin kararının, takipte alacağın yanında tahliye de talep edilmiş olması nedeniyle İİK’nun 363. maddesi gereğince temyizi kabil olduğu anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 22/05/2018 tarih ve 2017/3471 E. – 2018/842 K. sayılı temyiz talebinin reddine dair ek kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilerek, temyiz incelemesine geçildi:
KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 370. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 35,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 27/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış