YARGITAY 12. HD 2016/11121E. 2016/13965K. İçtihat

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından şikayetçi borçlu hakkında genel haciz yolu ile yapılan icra takibinin itiraz edilmeksizin kesinleştiği, borçlu tarafından açılan İş Mahkemesi’nin 2015/244 E. sayılı dosyasında görülen menfi tespit davasında, 14.4.2015 tarihinde, takip konusu alacağın %15’i oranında teminatın yatırılması halinde icra veznesine girecek paranın alacaklıya ödenmemesine dair ihtiyati tedbir kararı verildiği, icra müdürlüğünün 20.4.2015 tarihli karar yazısıyla borçlu vekili tarafından nakdi teminatın dosyaya yatırıldığı, ayrıca İcra Hukuk Mahkemesi’nin 18.6.2015 Tarih, 2015/130 E.-130 K., sayılı D. İş kararı ile, teminat olarak borç miktarını karşılar şekilde icra dosyasına ibraz edilen 40.000 TL meblağlı teminat mektubunun teminat olarak kabulüne karar verildiği görülmüştür.

İİK’nun 72/3. maddesine göre; “İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.”

İİK’nun 72/4. maddesinde ise; menfi tespit davasının alacaklı lehine neticelenmesi halinde ihtiyati tedbir kararının kalkacağı, buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklının ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını, gösterilen teminattan alacağı ve alacaklının uğradığı zararın aynı davada takdir olunarak karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Kural olarak, borçlu tarafından, İİK’nun 72/3. maddesi koşullarında menfi tespit davası açılması halinde, alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere teminat karşılığında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesi istenebilir. Borçlunun, mahkemece tayin edilen teminattan ayrı olarak, icra müdürlüğüne talep anına kadar fer’ileri ile birlikte hesaplanan dosya borcunun tamamını nakit olarak depo etmesi ya da bu miktar muteber ve kesin banka teminat mektubunu sunması halinde, alacaklı tarafından takibe devam edilemez.

Somut olayda; İş Mahkemesi’nce, % 15 teminat karşılığında icra veznesindeki paranın alacaklıya ödenmemesine dair tedbir kararı verildiği, borçlu vekili tarafından, işlemlerin devam etmesi sebebiyle … Şubesine ait 15.6.2015 tarih ve 7100043692 mektup nolu, dosya borç miktarı ile 3 ay sonraki faizini karşılar 40.000 TL meblağlı kesin ve süresiz teminat mektubunun dosyaya sunulduğu belirtilerek, 17.6.2015 tarihinde borçlu vekilince dosya kapsamında konulan hacizlerin fekkinin talep edildiği, icra müdürünün hacizlerin fekki konusunda herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığından bahisle 18.6.2015 tarihinde talebin reddine karar vermesi üzerine borçlu vekilinin bu işlemin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

Borçlu vekili, mevcut hacizlerin kaldırılması için takip giderleri ve faizleri ile birlikte borcun tamamını karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunu takip dosyasına depo ettiğine göre, anılan teminatın kabul edilerek aşkın hale gelen hacizlerin kaldırılması gerekmektedir.

O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yayım tarihi
karars olarak sınıflandırılmış