Sorun bildir
Karar Ekle

Danıştay E: 2008/3123 - K: 2008/2263 Sorun bildir

Esas no: 2008/3123

Karar no: 2008/2263
Banner


E: 2008/3123 - K: 2008/2263

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

İstemde bulunan kişinin belediye görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi yolundaki İçişleri Bakanı'nın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na hitaben yazdığı dilekçe ile kaldırılmasını istediği anlaşılmakta olup, dava dairesi olmayan Danıştay Birinci Dairesi'nin kararının Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu'nca temyizen ya da itirazen incelenmesine olanak bulunmadığı dikkate alınmalıdır.

DAVA :

Danıştay Birinci Dairesi'nin 19.09.2008 günlü, E:2008/981, K:2008/925 sayılı kararının kaldırılması Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 14. maddesine göre, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenildikten sonra, gereği görüşüldü:

KARAR :

2575 sayılı Danıştay Yasası'nın 13. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştay'ın onikisi dava, biri de idari olmak üzere on üç daireden oluştuğu kurala bağlanmış; "İdari işlerde Görev" başlıklı 41. maddesinde, idari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevlerin Birinci Daire ile idari işler Kurulu'nda görüşüleceği belirtilmiştir.

2575 sayılı Danıştay Yasasının İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarının görevlerini gösteren 38. maddesinin 1/b bendinde, İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, idari dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen inceleyeceği hükme bağlanmış; aynı Yasa'nın, İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarının oluşumu ile ilgili, 17. maddesinin 3. fıkrasında da "... idari ve vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde..." denilerek İdari Dava Daireleri Kurulu'nun temyiz ve itirazlardaki görev alanı, 38. maddeyle paralellik oluşturacak biçimde düzenlenmiştir. Danıştay Yasası'nda yer alan bu hükümlerden açıkça anlaşılacağı üzere, Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay dava dairelerinin yalnızca ilk derece mahkemesi olarak baktıkları davalarda yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verdikleri kararları itiraz, nihai kararları ise temyiz yoluyla incelemekle görevlidir.

Dosyanın incelenmesinden, istemde bulunan kişinin, Çan Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi yolundaki İçişleri Bakanı'nın 16.04.2008 günlü, 2008/12227 sayılı kararına yönelik itirazların reddi yolundaki Danıştay Birinci Dairesi'nin 19.09.2008 günlü, E:2008/981, K:2008/925 sayılı kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na hitaben yazdığı dilekçe ile kaldırılmasını istediği anlaşılmakta olup, dava dairesi olmayan Danıştay Birinci Dairesi'nin kararının Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu'nca temyizen ya da itirazen incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, dosyanın esas kaydının kapatılarak, istemin incelenmeksizin reddine, 04.12.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön