Sorun bildir
Karar Ekle

Danıştay E: 2006/2627 - K: 2009/2790 Sorun bildir

Esas no: 2006/2627

Karar no: 2009/2790
Banner


E: 2006/2627 - K: 2009/2790

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Dava; kaçak ve ruhsatsız yapılaşma nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca verilen para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılmıştır. Ödeme emri düzenlenmeden önce davacıya para cezasının ( kamu alacağının ) konusu, miktarı ve dayandığı mevzuat hükümlerini gösteren bir belediye encümen kararının tebliğ edildiği, böylece, 6183 sayılı Yasanın 37. maddesinde belirtilen hükmün yerine getirildiği, buna rağmen davacının söz konusu para cezasını ödememesi üzerine kesinleşen kamu alacağının tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenerek tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacıya, kamu alacağını ( para cezasını ) bildiren bir ihbarname niteliği taşıyan encümen kararından sonra, ödeme emrinin düzenlenmesi için bir aylık vade tanıyan ikinci bir ihbarnamenin düzenlemesine gerek bulunmamaktadır.

İstemin Özeti : Ankara 2. İdare Mahkemesinin 22.12.2005 günlü, E:2005/2208, K:2005/2120 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması davalı idare tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi B.Küfüdür'ün Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı A.Şahinok'un Düşüncesi : İdare Mahkemesince, Danıştay Altıncı Dairesince verilen bozma kararına uyulmayarak verilen ısrar kararının, Daire kararında belirtilen gerekçe ile bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR :

Dava; Ankara/Dikmen, ... ada, ... parsel üzerindeki kaçak ve ruhsatsız yapılaşma nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca verilen para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen 9.5.2002 günlü, 2001/63 sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin 7.11.2002 günlü, E:2002/848, K:2002/1336 sayılı kararıyla; 6183 sayılı Yasanın 55.maddesine göre ödeme emri düzenlenebilmesi için yasal olarak belirlenen vadesinde ödenmeyen kesinleşmiş bir amme alacağının bulunması gerektiği, belediye encümen kararı ile tahakkuk ettirilen para cezalarının ödeme zamanı 3194 sayılı Yasada düzenlenmediğinden bu tür amme alacaklarının, 6183 sayılı Yasanın 37. maddesinde öngörülen usule göre tahsilinin zorunlu olduğu, buna göre, davacı adına ödeme emri düzenlemeden önce yine anılan Yasa'nın 37. maddesinde öngörülen Maliye Bakanlığı'nca belirlenen usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir aylık ödeme süresi tanınması ve bu süre içerisinde amme alacağının ödenmemesi halinde ödeme emri düzenlenmesi gerekirken, henüz maddede öngörülen biçimde vade verilmeden alacak için 6183 sayılı Yasanın 55. maddesine göre düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan karar, temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Altıncı Dairesi'nin 15.12.2004 günlü, E:2003/2550, K:2004/6664 sayılı kararıyla; dava konusu ödeme emrinin dayanağını oluşturan belediye encümeni kararında kamu alacağının konusu, miktarı ve dayandığı mevzuat hükümleri açıkça belirtildiğinden, 6183 sayılı Yasanın 37. ve 55.maddeleri uyarınca kamu alacağının vadesini gösteren bir ihbarname düzenlenmesine gerek bulunmadığı, bu durumda, dava konusu ödeme emrinin dayanağı olan belediye encümeni kararının davacıya tebliğ edilmesi üzerine dava açılıp açılmadığı hususu araştırılarak uyuşmazlık hakkında yeniden karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi'nce bozma kararına uyulmayarak, belediye encümen kararından sonra borcun bir ay içinde ödenmesi gerektiğini belirtir bir ihbarnamenin davacıya tebliğ edilmemesi nedeniyle dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 22.12.2005 günlü, E:2005/2208, K:2005/2120 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 37. maddesinde "Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir. Hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür. Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir." düzenlemesi yer almış, 55. maddesinde ise, "Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur.

Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun 114 üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Ankara/Dikmen, ... ada, ... parsel, üzerinde kaçak ve ruhsatsız yapılaşma olduğunun tutanakla tespit edilmesi üzerine 4.2.1999 günlü, 99/262.15 sayılı Belediye Encümeni kararı ile taşınmazın maliki olan Ankara Büyükşehir Belediyesi adına 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi uyarınca para cezası verildiği ve ayrıca yıkım kararı alındığı, anılan encümen kararının 5.2.2001 tarihinde tebliği üzerine davacı belediye'nin bu para cezasına karşı Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazın 9.7.2001 günlü, 2001/102 sayılı karar ile reddedilmesi üzerine, 9.5.2002 tarihli ödeme emrinin düzenlenerek 24.5.2002 tarihinde davacı belediyeye tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 37. maddesinin amacı, özel kanunlarında ödeme süresi belli olan kamu alacaklarının bir duyuruya gerek kalmadan ödenmesini, ödeme zamanı tesbit edilmemiş alacaklarda ise ilgiliye bir tebligat yapılarak borcu hakkında bilgi sahibi olmasını, bundan sonra belli bir süre içerisinde borcun ödenmesini sağlamaktır.

Olayda, ödeme emri düzenlenmeden önce davacıya para cezasının ( kamu alacağının ) konusu, miktarı ve dayandığı mevzuat hükümlerini gösteren bir belediye encümen kararının tebliğ edildiği, böylece, 6183 sayılı Yasanın 37. maddesinde belirtilen hükmün yerine getirildiği, buna rağmen davacının söz konusu para cezasını ödememesi üzerine kesinleşen kamu alacağının tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenerek tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Danıştay Altıncı Dairesi'nin kararında da belirtildiği gibi, davacıya, kamu alacağını ( para cezasını ) bildiren bir ihbarname niteliği taşıyan encümen kararından sonra, ödeme emrinin düzenlenmesi için bir aylık vade tanıyan ikinci bir ihbarnamenin düzenlemesine gerek bulunmadığından, İdare Mahkemesinin ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 22.12.2005 günlü, E:2005/2208, K:2005/2120 sayılı ısrar kararının bozulmasına, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, 10.12.2009 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyiz edilen kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi'nin 22.12.2005 günlü, E:2005/2208, K:2005/2120 sayılı ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, bozma kararına karşıyız.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön