Sorun bildir
Karar Ekle

Danıştay 4. Daire E:1987/5656 - K:1990/1672 Sorun bildir

Esas no: 1987/5656

Karar no: 1990/1672

Tarih: 17.05.1990
Banner


E:1987/5656 - K:1990/1672

  • MUHTASAR BEYANNAME VERİLMEMESİ ( Mal Sahibi İle Aralarındaki İhtilaf Nedeniyle Kira Bedellerinin Ödenmemiş Olması )
  • VERGİ TEVKİFATI YAPILMAMASI ( İşyeri Kirası İle İlgili )
  • MAL SAHİBİ İLE ARASINDAKİ İHTİLAF NEDENİYLE KİRANIN ÖDENMEMESİ ( Tevfikat Yapılarak Beyanda Bulunulmasına Engel Teşkil Etmemesi )
  • RESEN SALINAN GELİR VERGİSİ ( Vergi Tevkifatı Yapılmaması ve Muhtasar Beyanname Verilmemesi Nedeniyle )

ÖZET :

Mal sahibi ile aralarındaki ihtilaf nedeniyle kira bedellerinin ödenmemiş olması, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncümaddesine göre tevkifat yapılarak beyanda bulunulmasınaengel teşkil etmez.

İstemin Özeti:

1983 takvim yılına ilişkin işyeri kirası ile ilgili olarak vergitevkifatı yapmadığı ve muhtasar beyanname vermediği nedeniyle Yükümlü adına re'sen salınangelir ( stopaj ) vergisi ile kesilen ağır kusur cezasını; dosyada yer alan Erzincan İcraMemurluğunun 85/2204 takip numaralı ödeme emri ile ara kararına cevaben gönderilenyazısından, Davacının kiraladığı işyeri için 1978 yılından beri kira ödemediği kira bedelininihtilaflı olması nedeniyle konunun adli yargıya intikal ettiği anlaşıldığında ve ortadaDavalı idarece kira ödendiğine yönelik bir tespit de bulunmadığından Gelir Vergisi Kanununun94 üncü maddesine göre vergi tevkifatını gerekli kılan aynı Kanunun 96 ncı maddesindekinakten ya da hesaben ödeme hallerinden birinin gerçekleşmediği, ayrıca takdir edilen matrahınVergi Usul Kanununun 31/8 inci maddesinde sözü edilen dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyleterkin eden Ankara 1. Vergi Mahkemesinin 15.6.1987 günlü ve E: 1985-663, K: 1987-468 sayılıkararının; Yükümlü ile mal sahibi arasındaki ihtilafın vergilendirme ile ilgili ödevlerinyerine getirilmesine engel teşkil etmeyeceği ileri sürülerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti:

Cevap verilmemiştir.

Danıştay Savcısı: Ö.Aliefendioğlu:

Düşüncesi : Yükümlünün 1983 takvim yılı için kira ile ilgi- li stopajbeyannameleri vermediğinden bahisle re'sen takdir yoluyla salınan kusur cezalı gelirvergisinin terkin eden vergi mahkemesi kararının bozulması istenen olayda, kiralayanla kiracıarasında anlaşmazlık bulunduğu, kira ödemelerini yapmaması nedeniyle icraya verilen borçlukiracı hakkında tahliye kararı alındığı dolayısıyla tarh döneminde kira ödenmediği dosyadakibelgelerden anlaşılmakta olup, bu durumda stopaj beyannamesi verilmemesinde 193 sayılı GelirVergisi Kanunun 98 inci maddesine aykırılık görülmediğinden temyiz isteminin reddi iletarhiyatı terkin eden Vergi Mahkemesi kararının onanması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince Tetkik Hakimi A.Alaybeyoğlu'nunaçıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Yükümlü'nün kiracı olarak faaliyette bulunduğu kirasını mal sahibi ile olan ihtilafnedeniyle ödememesinin, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre vergi tevkif ederekbeyanda bulunmasına engel teşkil edip etmediği hususu uyuşmazlığın esasını oluşturmaktadır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, gerçek gelirini beyan etmeyemecbur ticaret ve serbest meslek erbabının 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanmasıkarşılığında yaptığı ödemelerden istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifatyapmaya mecbur oldukları, 96 ncı maddesinde de, vergi tevkifatının 94 üncü madde kapsamınagiren nakten veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden gerçekleştirileceği, hesaben ödemedeyiminin ise vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşıborçlu durumunda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade edeceği kurala bağlanmıştır.Olayda, yükümlü'nün söz konusu işyerinde kiracı durumunda bulunduğu ancak mal sahibi ilearalarındaki ihtilaf nedeniyle kira bedelini ödemediği sabittir. Gelir Vergisi Kanunununyukarıda değinilen madde hükümlerinde vergi tevkifatı yapılması kira bedelinin salt naktenödenmesine Bağlı tutulmamış hesaben ödeme suretiyle borçlu duruma geçilmesininde tevkifatıgerekli kıldığı belirtilmiştir.

Bu haliyle, uyuşmazlık yılında işyerinde kiracı durumu devam eden yükümlü'nün malsahibine karşı borçlu durumda olduğu kuşkusuz olup, kira bedelinin defter kayıtlarındagösterilmemiş olmasının sonucu değiştirmeyeceği tabiidir. Nitekim icra takibi yapılması dayükümlü'nün mal sahibine karşı borçlu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.Bu durumda asgari ihtilaflı hale gelmemiş ve yükümlü tarafından kabul gören kira bedeliüzerinden ve başlangıçta mevcut kira sözleşmesine göre, kiranın tahakkuk ettiği tarihitibariyle Gelir Vergisi Kanununun konuya ilişkin hükümleri dairesinde gerekli vergitevkifatı yapılarak beyanda bulunulması gerekirken anılan görevlerin yerine getirilmesinedeniyle Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca re'sen takdire başvurulmasında birisabetsizlik yoktur. Ancak icra takibine konu edilen kira bedelinin takdir edilen matrahındayanağı kabul edilmesi ve uyuşmazlığın bu çerçevede incelenerek çözümü icab ederken aksigerekçelerle cezalı tarhiyatın tamamen terkinine ilişkin Vergi Mahkemesi kararında isabetgörülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlık hakkında yukarıda belirtilen çerçevede araştırma veinceleme yapılarak yeniden karar verilmek üzere ......... 1. Vergi Mahkemesinin 15.6.1987günlü ve E:1985-663, K:1987-468 sayılı kararının bozulmasına, 17.5.1990 gününde oybirliği ilekarar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön