Sorun bildir
Karar Ekle

Danıştay 2. Daire E:1997/1580 - K:1999/207 Sorun bildir

Esas no: 1997/1580

Karar no: 1999/207

Tarih: 03.02.1999
Banner


E:1997/1580 - K:1999/207

  • GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Mahkeme Kararı'nı Yerine Getirmemek - TCK'ya Göre Suç Teşkil Ettiği )
  • MAHKEME KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Görevi Kötüye Kullanma Eylemi - TCK'ya Göre Suç Teşkil Ettiği )

ÖZET :

mahkeme kararını yerine getirmemek eylemi tck' na göre görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacaktır.

Sanık: ... - .,.. İli Merkez Belediye Başkanlığında İmar İşleri Müdürü Suçları: Edirne İdare Mahkemesince verilen 27.3.1996 gün ve 1995-1095 Esas sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı uygulamamak.

Suç Tarihi : 27.3.1996

İl Yönetim Kurulu Kararı: Sanığın TCK' nün 230 uncu maddesi uyarınca lüzumu muhakemesine.

Karara İtiraz Eden: Sanık' ... İncelenme Nedeni İtiraz üzerine ... Valiliğinden 16.6.1997 gün ve 2/4-97-296H/1894 sayılı yazı ile gönderilen soruşturma dosyası ve il yönetim kurulunca verilmiş bulunan 27.5.1997 gün ve 1997-11 sayılı karar incelenerek gereği görüşüldü:

Sanığın. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından. ... Kervansarayının yakınında 1973 ada, 17 parsel üzerinde yapılan yapıya inşaat ruhsatı verilmesine ilişkin 2.10.1995 gün ve 1995-384 sayılı Belediye Başkanlığı kararının iptali istemiyle Edirne İdare Mahkemesine açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildiği ve bu karar belediyeye 9.4.1996 tarihinde tebliğ edildiği halde T.C. Anayasasının 138 inci maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesine aykırı olarak bu kararın gereğini yerine getirmediği soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığından yerinde görülmeyen itirazının reddine, lüzumu muhakemesi yolunda verilen il yönetim kurulu kararının uygulama maddesinin TCK'nün 240'inci maddesi olarak düzeltilmek suretiyle onanmasına 3.2.1999 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön