Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay E: 2009/10252 - K: 2010/670 Sorun bildir

Esas no: 2009/10252

Karar no: 2010/670
Banner


E: 2009/10252 - K: 2010/670

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

Dava emlak komisyonculuğu sözleşmesine dayanan alacak davasıdır. BK 404/son maddesi, gayrimenkul tellallığı sözleşmesinin yazılı şekilde düzenlenmesini geçerlilik şartı olarak öngörmüştür. Davacı tarafından sunulan "Yer Gösterme ve Komisyon Akdi" sözleşmesi dava dışı H. Ü. tarafından, kendi adı yazılmak sureti ile imzalanmış olup, davalı şirket adına imzalandığına dair bir kayıt sözleşmede bulunmadığı gibi aynı sözleşmede şirketi temsilen imza atıldığına dair bir imza ya da paraf da bulunmamaktadır. Mevcut bu olgular karşısında davaya konu taşınmaz satışına ilişkin yer gösterme davalı şirketi bağlamaz. Sözleşmedeki taşınmazı davalı şirket satın alsa dahi sorumluluğu dava dışı H. Ü. şahsen üstlenmiştir. Öyle olunca taraflar arasında geçerli bir emlak komisyon sözleşmesinin varlığından bahsedilemeyeceğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA :

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı emlak komisyoncusu olduğunu, davalı şirketle 24.01.2008 tarihli "Yer Gösterme ve Komisyon Akdi" başlıklı sözleşme imzalandığını, gösterilen 6523 ada 11 parselde kayıtlı arsayı davalı şirketin kendisini devre dışı bırakarak satıcı ile tapuya giderek taşınmazı satın alıp, adına tescil ettirdiğini, sözleşme gereğince komisyon ücretinin ödenmediğini bildirerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 6500,00 Tl komisyon ücreti alacağının faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı şirket, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava emlak komisyonculuğu sözleşmesine dayanan alacak davasıdır. BK 404/son maddesi, gayrimenkul tellallığı sözleşmesinin yazılı şekilde düzenlenmesini geçerlilik şartı olarak öngörmüştür. Davacı tarafından sunulan "Yer Gösterme ve Komisyon Akdi" sözleşmesi dava dışı H. Ü. tarafından, kendi adı yazılmak sureti ile imzalanmış olup, davalı şirket adına imzalandığına dair bir kayıt sözleşmede bulunmadığı gibi aynı sözleşmede şirketi temsilen imza atıldığına dair bir imza ya da paraf da bulunmamaktadır. Mevcut bu olgular karşısında davaya konu taşınmaz satışına ilişkin yer gösterme davalı şirketi bağlamaz. Sözleşmedeki taşınmazı davalı şirket satın alsa dahi sorumluluğu dava dışı H. Ü. şahsen üstlenmiştir. Öyle olunca taraflar arasında geçerli bir emlak komisyon sözleşmesinin varlığından bahsedilemeyeceğinden, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 22.1.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön