Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E:2007/720 - K:2007/4630 Sorun bildir

Esas no: 2007/720

Karar no: 2007/4630

Tarih: 03.04.2007
Banner


E:2007/720 - K:2007/4630

  • CEZAİ ŞART ( Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı Tespit Edilirken Tarafların İktisadi Durumu Borçlunun Sözleşmeye Aykırı Davranması Nedeniyle Sağladığı Menfaat ve Borçlunun Kusur Derecesi Dikkate Alınması Gereği )
  • FAHİŞ CEZAİ ŞARTIN TENKİSİNDE Y.( Tarafların İktisadi Durumu Borçlunun Sözleşmeye Aykırı Davranması Nedeniyle Sağladığı Menfaat ve Borçlunun Kusur Derecesi Dikkate Alınması Gereği )
  • SÖZLEŞMEYE AYKIRI DİGİTÜRK KARTININ KULLANILMASI ( Cezai Şartın Fahiş Olup Olmadığı Tespit Edilirken Tarafların İktisadi Durumu Borçlunun Sözleşmeye Aykırı Davranması Nedeniyle Sağladığı Menfaat ve Borçlunun Kusur Derecesi Dikkate Alınması Gereği )

ÖZET :

Davacı, davalının konut abonesi olmasına rağmen sözleşmeye aykırı olarak kahvede Digitürk kartını kullanarak futbol müsabakalarının yayınlanmasını sağladığı iddiasıyla cezai şartın tahsili amacıyla yapılan icra takibine itiraz edildiğini ileri sürüp itirazın iptali talebinde bulunmuştur. Taraflar cezai şartı serbestçe kararlaştırabilirler. Hakim fahiş gördüğü cezai şartları re'sen tenkis etmekle yükümlüdür. Cezai şartın fahiş olup olmadığı tespit edilirken tarafların iktisadi durumu, borçlunun sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle sağladığı menfaat ve borçlunun kusur derecesi dikkate alınmalıdır. Hüküm altına alınan ceza hak, adalet ve nesafet kurallarına uygun olarak takdir ve tespit edilmelidir. Açıklanan ilkeler dikkate alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

DAVA :

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı, davalının 27.02.2004 tarihli sözleşme ile konut abonesi olduğunu, sözleşmenin 3-4. maddesine aykırı olarak 02.10.2005 tarihinde köy kahvesinde, Digitürk kartını kullanarak Türkiye Birinci Futbol ligi müsabakalarının yayınlanmasını sağladığının tespit edildiğini, abonelik ücretinin üç katı cezai şartın tahsili için yaptıkları icra takibine itiraz ettiğini bildirip, davalının itirazının iptali ile % 40 inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davaya cevap vermediği gibi yargılamaya da katılmamıştır.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davalı tarafından mesken aboneliğine ait Digitürk kartının kullanılarak Türkiye Birinci Futbol Liği müsabakaları yayınının köy kahvesinde kaçak olarak izlenmesi nedeniyle, sözleşme hükümlerine göre kararlaştırılan cezai şart miktarı, mahkemenin de kabulünde olduğu gibi 5.250.- YTL'dir. Taraflar ceza miktarını tayin etmekte serbest iseler de, BK. 1611son maddesi hükmüne göre, hakim fahiş gördüğü cezaları re'sen tenkis etmekle yükümlüdür. Ceza koşulunun fahiş olup olmadığı, tarafların iktisadi durumu, özel olarak borçlunun ödeme kabiliyeti ile beraber, borçlunun borcunu yerine getirmemiş olması, yani sözleşmeye aykırı davranması nedeniyle sağladığı menfaat, borçlunun kusur derecesi ve borca aykırı davranış ağırlığı ölçü alınarak tayin edilmeli ve hüküm altına alınan ceza miktarı, hak, adalet ve nesafet kurallarına uygun olarak takdir ve tespit edilmelidir.

Somut olayda davalının mesken aboneliğinin bulunduğu evi ve sözleşmeye aykırı olarak yayınların izlendiği kahvehane, Çine ilçesinin ... Köyü'ndedir. Davalının iktisadi durumu ile ceza miktarının fahiş olup olmadığı konusunda yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda araştırma ve değerlendirme yapılmamıştır. Bu tür suç işleyenlere 5866 Sayılı Yasanın 80/son-b maddesine göre verilecek cezanın 50.00.- YTL olduğu belirtilerek ve bununla kıyaslanarak, kararlaştırılan cezai şart miktarının hak ve nesafete uygun olduğu sonucuna varılması doğru değildir. Zira somut olayın cereyan ettiği yer köy olup, kıyaslama yapılan emsal alınan idari para cezası arasında da bağlantı ve benzerlik bulunmamaktadır. Mahkemece yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda araştırma ve inceleme yapılıp, sonuca uygun olarak karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ :

1. bent gereği diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent gereği kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 03.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön