Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E:2006/19396 - K:2006/22332 Sorun bildir

Esas no: 2006/19396

Karar no: 2006/22332

Tarih: 28.11.2006
Banner


E:2006/19396 - K:2006/22332

  • ZAMANAŞIMI ( Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması Talebi/Çeke Dayalı Takip - Alacaklının Haciz ve Satış Talebi Gibi İşlemlerinin Zamanaşımını Keseceği )
  • İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ ( Zamanaşımı Nedeniyle/Alacaklının Haciz ve Satış Talebi Gibi İşlemlerinin Zamanaşımını Keseceği - Çeke Dayalı Takip )
  • ÇEKE DAYALI TAKİP ( Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması Talebi - Alacaklının Haciz ve Satış Talebi Gibi İşlemlerinin Zamanaşımını Keseceği )

ÖZET :

Çeke dayalı icra takibinde borçlu, icra takibinden sonra zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle icra mahkemesine başvurmuştur. Borçlunun talebi, icranın geri bırakılmasına ilişkindir. Dosya kapsamından alacaklı vekilinin haciz ve satış taleplerinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Alacaklının söz konusu işlemleri zamanaşımını keser. Bu icra işlemleri arasında 6 aylık zamanaşımı süresi dolmadığından zamanaşımı itirazının reddi gerekir.

DAVA :

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Takip çeke dayalı olup, borçlulardan İ.'ye örnek 10 nolu ödeme emri 04.07.2005 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu ise 23.06.2006 tarihinde takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde zamanaşımının gerçekleştiği iddiası ile İcra mahkemesine başvurmuştur. Başvuru bu hali ile İ.İ.K.'nun 170/b maddesinin göndermesi ile aynı kanunun 71/2 ve 33/a maddelerine dayalı olarak takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde zamanaşımının oluşması nedeniyle icranın geri bırakılması talebine ilişkindir. Anılan borçlu yönünden icra dosyasında alacaklı vekilince 20.07.2005 tarihinde haciz, 22.11.2005 ve 27.03.2006 tarihlerinde ise satış talep edilmiştir. Alacaklı tarafından yapılan bu İcra işlemleri zamanaşımını keseceğinden ve işlemler arasında T.T.K.'nun 726. maddesinde öngörülen 6 aylık zamanaşımı süresi dolmadığından mahkemece borçlu İ. yönünden zamanaşımı itirazının reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ :

Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle borçlu İ. yönünden İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 28.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön