Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:1992/2-724 - K:1993/24 Sorun bildir

Esas no: 1992/2

Karar no:

Tarih: 03.02.1993
Banner


E:1992/2-724 - K:1993/24

  • YOKSULLUK NAFAKASI ( Başlangıç tarihi )
  • DİRENME KARARI ( Gerekli usuli işlemler tamamlanmadan )

ÖZET :

Yoksulluk nafakası, hükmün kesinleşme tarihinden başlamak üzere hükmedilmelidir.

"Karar düzeltilmesi" talep olunan dosya, bu talebin incelenmesi için Yargıtaya gönderilmeden, direnme kararı verilmesi Usul ve Yasa'ya aykırıdır.

DAVA ve KARAR :

Taraflar arasındaki "boşanma ve yoksulluk nafakası" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesince boşanmanın kabulü, tazminat ve nafakanın kısmen kabulüne dair verilen 21.1.1992 gün ve 1991/4951992/10 sayılı kararın incelenmesi taraflarca istenilmesi üzerine;

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 7.5.1992 gün ve 5056-5215 sayılı ilamı:

( ... Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları ile yoksulluk nafakasının niteliğine göre daha ılımlı bir miktar yoksulluk nafakasına karar verilmesi gerekirken fazla miktarda nafakaya hükmedilmesi ve ayrıca yoksulluk nafakasının başlangıç tarihinin hüküm kesinleşmesi tarihi yerine dava tarihi olarak kabul edilmesi usul ve Kanun'a aykırıdır... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

HUMK.'nun 440. maddesi ile belli koşulları taşıyan Yargıtay kararlarına karşı, tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltilmesi istenebileceği hükme bağlanmıştır. Somut olayda davalıca, daire bozma kararına karşı karar düzeltme başvurusunda bulunulmuştur. Ancak Mahkemece, anılan maddenin açık hükmüne rağmen ve davalı tarafça karar düzeltmeye tabi bulunan Özel Daire bozma kararına karşı düzeltme isteğinde de bulunulduğu gözetilip, dosya bu istekle ilgili olarak inceleme yapılmak üzere Özel Dairesine gönderilmeden önceki kararda direnilmiştir. O halde, gerekli Yasal usuli işlemler yerine getirilmeden verilen direnme kararı usul ve Yasa'ya aykırı olduğundan bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı ( BOZULMASINA ), oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön