Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:1989/11-294 - K:1989/378 Sorun bildir

Esas no: 1989/11

Karar no:

Tarih: 24.05.1989
Banner


E:1989/11-294 - K:1989/378

  • ÜST SINIR İPOTEĞİ ( Sınırı Aşan Borçlanmaların Teminat Dışında Olması )
  • KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Doğacak Borç İçin Üst Sınır İpoteği Tesisi )

ÖZET :

Kredi sözleşmesinde ve ipotek akit tablosunda limit tutarı saptandıktan sonra bu tutara ek olarak faiz, icra ve yargılama giderleri gibi kimi giderlerin de teminat kapsamında olduğunun belirtilmesi, aslında üst sınır ipoteği olarak kurulan bir ipoteği ana para ipoteğine dönüştüremez. Çünkü, bu durum, tapu sicilinde kayıtlı ipotek limitine güvenerek, aynı taşınmazda alacakları için ipotek kurdurmak isteyen üçüncü kişilerin söz konusu güvenlerinin ve çıkarlarının korunması bakımından önem taşır.

DAVA VE KARAR :

Taraflar arasındaki "şikayet" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara İcra Tetkik Mercii`nce davanın reddine dair verilen 9.10.1987 gün ve 1355-1355 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi`nin 1.2.1988 gün ve 7820-439 sayılı ilamıyla; ( Dava konusu alacakla ilgili ipotek akit tablosunda, esas borca ilaveten ve ayrıca bu borçlarla ilgili olarak doğacak akdi faizler, icra takip ve yargılama giderleri, temerrüt faizleri ve gider vergisini ve her türlü komisyon ve masrafları da kapsamak üzere ipotek tesis edilmiştir. İpotek akit tablosundaki bu hükümlere göre, borçlu müflis şirketin vermiş olduğu ipotek ( 65.000.000 TL. ) ipotek limiti ile sınırlı bir azami ipotek akti olmayıp, borçlu bu limitin üstünde ayrıca ipotek akdinde belirtilen fer`ilerden de sorumludur. MK.`nun 860. maddesi hükmü de bu doğrultudadır. Mahkemece, davacı alacağı, bu konuda uzman bir bilirkişiye hesaplattırılıp, müflis davalı şirketin iflas tarihine kadar olan tüm borç miktarı belirlendikten sonra, davalı borçlu müflis şirketin iflas tarihine kadar olan borç miktarının tümünün birinci sıraya kayıt ve kabulüne karar verilmek gerekirken kararda yazılı gerekçeyle şikayetin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz eden : Davacı vekili.

Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek direnme kararının süresinde temyizedildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereğigörüşüldü :

MK.`nun 766 ve 796/1. maddelerinde ifadesini bulan azami meblağ ipoteği,diğer bir deyişle, maksimal veya üst sınır ipoteği, anılan maddelerde deaçıkça belirtildiği gibi, ileride vücut bulacak yahut vücut bulması muhtemelolan bir alacağın teminatı olarak tesis edildiği için bu belirsizliğin ileridegetireceği sorunları önlemek amacıyla, taşınmazın bu belirsiz borca azami nemiktar için teminat teşkil edeceği ipotek akit tablosunda bir limitlebelirlenir. İşte bu nedenledir ki, ileride vücut bulacak ana borç ile bunaeklenecek faiz, icra takip giderleri ile yanlarca karşılaştırılan diğerfer`ileri, yani MK`nun 790. maddesinde belirtilen ve ipotekle teminat altınaalınan toplam borç miktarı, bu tür ipotekle tarafların ipotek tesis edilirkenrızaları ile tespit edilen bu limiti aşması mümkün değildir. Bu özellik azamimeblağ ipoteğini adi ipotekten ayıran önemli bir unsur olmaktadır. Zira, adiipotekte ipotek akit tablosunda belirtilen ana alacaktan başka M.K.`nun 790.maddesi uyarınca takip giderleri ile faiz ve diğer fer`ileri de teminatkapsamına girmektedir. Azami meblağ ipoteğindeki bu ana ilke başlangıçtabelirli olmayan bir borca giren ve taşınmazın da alacaklı lehine ipotek tesisettiren borçlu veya borçlu lehine ipotek veren üçüncü kişiler bakımından önemtaşıdığı gibi tapu sicilinde kayıtlı ipotek limitine itibar ederek aynı taşınmazdaalacakları için ipotek tesis ettirecek üçüncü kişiler yönünden detapu sicilindeki kayda itibar edilmesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır.Bütün bu hususlar öğretide de kabul edilip, savunulmaktadır. ( Bkz. C.Weland,İ.H. Tercümesi, Kanunu Medenide Ayni Haklar, İsviçre M.K. 794. MaddeŞerhi; Ord. Prof. Dr. F.H.Saymen-Prof.Dr. M.K.E., Türk Eşya HukukuDersleri, İstanbul, 1963 sh. 533; Prof.Dr. B.Davran, Rehin Hukuku Dersleri,İstanbul, 1972, s.23; Prof.Dr. J.A., Türk Eşya Hukuku, 3. Kitap, Ankara-1972, sh. 193; Prof.Dr. K.T.G., Prof.Dr. F.E., Prof.Dr. E.C., TürkEşya Hukuku, Ankara-1978, sh. 1028 vd.; Prof.Dr. M.K.O.-Prof.Dr.Ö.Selici, Eşya Hukuku 3. bası, İstanbul-1982, sh.894; Prof.Dr.B.K.,Dr.S.Kaneti, Sınırlı Ayni Haklar, 2. bası, İstanbul, 1983, sh. 288 ).

Bu genel açıklamalar ışığında dava konusu olaya dönüldüğünde, ipotektablolarındaki açıklamalardan ipotek işlemlerinin kredi sözleşmesininkurulması aşamasında doğmuş ve doğacak tüm kredi borçları için limitbelirtilmek suretiyle dava konusu ipoteklerin azami meblağ ipoteği olaraktesis edildiği anlaşılmaktadır. Aynı ipotek akit tablosunda limit miktarısaptandıktan sonra ( bu meblağa ilaveten ve ayrıca bu borçlarla ilgili doğacakakti faizler icra takip, yargılama giderleri ve temerrüt faizleri ve gidervergisini ve her türlü komisyonu ve masrafları da kapsamak ) kayıtlarınıneklenmiş olması azami meblağ ipoteği olarak tesis edilen bu ipotek nevini adiipotek nevine dönüştürmesi mümkün değildir. Zira, M.K.`nun yukarıda değinilenve emridici nitelikte bulunan 796/1 ve 766. madde hükümlerini berteraf etmeyeyönelik bu kayıtların hukuki sonuç doğurmaları kabul edilemez. O halde, icratetkik merciince uyuşmazlık konusu ipoteklerin adi ipotek değil, birer azamimeblağ ipoteği oldukları ve bu nedenle de ipotek akit tablosunda belirtilmişbulunan limitle sorumluluk esasının kabul edilmesi yukarıda açıklanan ilkelergereğince isabetli olup, merci kararı onanmalıdır.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetçi banka vekilinin temyizitirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararınınONANMASINA, bakiye 1.000 lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına,24.5.1989 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön