Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E:2002/523 - K:2002/870 Sorun bildir

Esas no: 2002/523

Karar no: 2002/870

Tarih: 08.02.2002
Banner


E:2002/523 - K:2002/870

  • KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Taşınmazın Daha Önce Murisinden Satın Alındığı Üzerine Değirmen Yapılıp Birlikte Kullanıldığından Bahisle )
  • FER'İ ZİLYETLİK ( Davacının Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Değirmeni Kullandığı Bilirkişi ve Tanık Anlatımları ile S. Olduğundan Kullanımın Fer'i Zilyetlik Olmaması )
  • ASLİ ZİLYETLİK ( Duvar Çekilmek Suretiyle Değirmenin Ayrılmasının Zilyetliğin Asli Olduğunu Göstermesi )
  • TAPUSUZ TAŞINMAZLARIN BAĞIŞLANMASI ( Bunun Hernhangi Bir Şekle Tabi Olmaması )
  • BAĞIŞLAMA ( Tapusuz Taşınmazların Bağlanmasının Hiçbir Şekle Tabi Olmaması )

ÖZET :

Duvar çekilmek suretiyle bulgur değirmeninin un değirmeninden ayrılması zilyetliğinin asli olduğunu göstermektedir. Tapusuz taşınmazların bağışı herhangi bir şekle bağlı değildir. Hal böyle olunca; bulgur değirmenin bulunduğu alanın ifrazen davacı adına, taşınmazın geri kalan bölümünün ise davalılar adına payları oranında tesciline karar verilmesi gerekir.

DAVA :

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği düşünüldü:

KARAR :

Kadastro sırasında 118 ada 5 parsel sayılı 14349.06 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz vergi kaydı, harici satış ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle davalı İ.mirasçıları adına tespit edilmiştir. Davacı H., yasal süresi içinde çekişmeli taşınmazın murisi H.ile davalıların murisi İ.tarafından 1973 yılında satın alınıp, üzerine değirmen yaptırıldığı ve birlikte kullanıldığına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine ve çekişmeli parselin davalılar adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, toplanan delillere ve kararda yazılı gerektirici nedenlere göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, davalıların miras bırakanı İ.'ın bulgur değirmeninin bulunduğu alanı duvarla bölerek davacı tarafa teslim ettiği ve davacının bulgur değirmenini kullandığı bilirkişi ve tanıklar tarafından açıkça bildirilmiştir. Kullanımın fer'i zilyetlik olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Zira, duvar çekilmek suretiyle bulgur değirmeninin un değirmeninden ayrılması zilyetliğinin asli olduğunu göstermektedir. Tapusuz taşınmazların bağışı herhangi bir şekle bağlı değildir. Hal böyle olunca; bulgur değirmenin bulunduğu alanın ifrazen davacı adına, taşınmazın geri kalan bölümünün ise davalılar adına payları oranında tesciline karar verilmesi gerekir.

SONUÇ :

Yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olduğundan temyiz talebinin kabulü ile hükmün BOZULMASINA 8.2.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön