Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E:2004/1470 - K:2005/476 Sorun bildir

Esas no: 2004/1470

Karar no: 2005/476

Tarih: 03.02.2005
Banner


E:2004/1470 - K:2005/476

  • FASON ÜRETİM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK TALEBİ ( Sözleşme İlişkisinin Bitmesinden Sonra Düzenlenen Mutabakat Mektubunda Borcunu Kabul Eden Davalının Sonradan Yapılan Takibe İtirazının İptali Gereği )
  • E.SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK TALEBİ ( Fason Üretim Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Düzenlenen Mutabakat Mektubunda Borcunu Kabul Eden Davalının Sonradan Yapılan Takibe Vaki İtirazının İptali Gereği )
  • İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ ( Fason Üretim Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak İçin - Sözleşme İlişkisinin Bitmesinden Sonra Düzenlenen ve Borç İkrarını Taşıyan Mutabakat Mektubunun Geçerli Olması )

ÖZET :

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, fason gömlek dikim işi nedeniyle yapılan sözlü eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. Dava konusu sözleşme ilişkisinin, davacı yanca düzenlenen ve davalı yanca da süresinde itiraz edilmeyen faturadan önce taraflarca fiilen sona erdirildiği çekişme konusu değildir. Bu tarihten epey bir süre sonra davalı yanca düzenlenerek davacıya gönderilen ve içeriği ile imzası da inkâr edilmeyen mutabakat mektubunda davalı, davacıya borçlu olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Anılan belgenin sözleşme ilişkisi kesildikten sonra düzenlendiği sabit olmakla, üzerinde yazılı tarihler arasında çelişki olmasının da bir önemi bulunmamaktadır. O nedenle mutabakat mektubundaki beyanı davalıyı bağlayıcı niteliktedir.

DAVA :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Taraflar arasındaki uyuşmazlık fason gömlek dikim işi nedeniyle yapılan sözlü eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Davacı bu işten doğan bakiye alacağının tahsili için cari hesap ilişkisini gerekçe göstererek davalı aleyhine icra takibi yapmış, davalı ise cari hesap borcu olmadığını bildirerek takibe itiraz etmiştir.

Dava konusu sözleşme ilişkisinin, davacı yanca düzenlenen ve davalı yanca da süresinde itiraz edilmeyen 10.5.2000 gün ve 984811 numaralı faturadan önce taraflarca fiilen sona erdirildiği çekişme konusu değildir. Bu tarihten epey bir süre sonra davalı yanca düzenlenerek davacıya gönderilen ve içeriği ile imzası da inkâr edilmeyen 29.7.2000 günlü mutabakat mektubunda davalı, davacıya 1.222.157.486 TL. borçlu olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Anılan belgenin sözleşme ilişkisi kesildikten sonra düzenlendiği sabit olmakla üzerinde yazılı tarihler arasında çelişki olmasının da bir önemi bulunmamaktadır. O nedenle mutabakat mektubundaki beyanı davalıyı bağlayıcı niteliktedir. Ne var ki, yargılama sırasında alınan 18.6.2001 günlü bilirkişi raporunda davacının alacağı 980.611.498 TL. olarak belirlenmiş, davacı vekili de 5.10.2001 tarihinde yapılan duruşmada bu raporu kabul ettiğini bildirmiştir. Şu halde 18.6.2001 günlü rapor ve davacı vekilinin kabul beyanı nazara alınarak davanın 980.611.498 TL. üzerinden kabulü gerekirken, davalının mutabakat mektubu ile süresinde itiraz etmeyerek kabul ettiği fatura ve bunları teyit eden bilirkişi raporu nazara alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda izah edilen sebeplerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 3.2.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön