Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E:2001/5490 - K:2002/1558 Sorun bildir

Esas no: 2001/5490

Karar no: 2002/1558

Tarih: 03.04.2002
Banner


E:2001/5490 - K:2002/1558

  • İTİRAZIN İPTALİ ( İcra İnkar Tazminatına Hükmedebilmek İçin Alacağın Likit Olması Şartı - Fatura Tebliğinin Borçluyu Temerrüde Düşürmeyeceği )
  • LİKİT ALACAK ( İcra İnkar Tazminatına Hükmedebilmek İçin Alacağın Muayyen Olması Şartı - İtirazın İptali Davasında )
  • FATURA TEBLİĞİ ( Borçluyu Temerrüde Düşürmeyeceği İtiraz Edilmemesi Halinde İçeriğinin Kesinleşeceği )

ÖZET :

1- İtirazın iptaline ilişkin davalarda icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için alacağın likit ( muayyen ) olması gerekir. Somut olayda, yanlar arasında alacak tutarını gösteren yazılı bir sözleşme olmadığından alacağın miktarı bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkmış, yani muhakemeyi gerektirmiştir. Bu haliyle alacağın likit olmadığı sabittir.

2- Fatura tebliği, yasanın öngördüğü şekilde borçluyu temerrüde düşürmez, süresinde itiraz edilmezse fatura içeriğini kesinleştirir.

DAVA :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, İcra ve İflas Kanununun 67.maddesi uyarınca açılmış itirazın iptali istemine ilişkindir. Bu davalarda icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için alacağın likit ( muayyen ) olması, yani borçlunun itirazında haksız olması gerekir. Somut olayda, yanlar arasında alacak tutarını gösteren yazılı bir sözleşme yoktur. Alacağın miktarı bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkmış, yani muhakemeyi gerektirmiştir. Bu haliyle alacağın likid olmadığı, davalının itirazında haklı olduğu anlaşıldığından davacının inkar tazminatı isteminin reddi yerine kabulü doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

3-Muaccel bir alacağın borçlusu alacaklının ihtarıyla mütemerrit olur ( BK.101/I md. ). Davalı borçlunun takipten önce alacak istenilmek suretiyle gönderilen bir ihtarla temerrüde düşürüldüğü kanıtlanmış değildir. Fatura tebliği, yasanın öngördüğü şekilde borçluyu temerrüde düşürmez, süresinde itiraz edilmezse fatura içeriğini kesinleştirir. O halde fatura tarihinden hesaplanan işlemiş faiz alacağını kapsar şekilde ve Borçlar Kanununun 104/son maddesi dikkate alınmaksızın faize faiz yürütülmesine neden olunacak biçimde itirazın iptaliyle, takibin devamına karar verilmesiyle yetinilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur. Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ :

Yukarda ( 1. ) bendde yazılı nedenlerle davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2. ) ve ( 3. ) bendlerde yazılı nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 3.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön