Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E:2003/3823 - K:2003/4698 Sorun bildir

Esas no: 2003/3823

Karar no: 2003/4698

Tarih: 06.06.2003
Banner


E:2003/3823 - K:2003/4698

  • TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Vesayat Altındaki Kişinin Yapmış Olduğu Taşınmaz Satış İşleminin Vasisi Tarafından İptali İstemi )
  • HUSUMET ( Vasinin Vesayet Altındaki Kişi Adına Dava Açma Yetkisini İçeren Husumete İzin Belgesini Sunması İçin Süre Verilerek Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Gerekmesi )
  • V.( Hemen Yapılması Gereken Geçici Tedbirler Ayrık Olmak Üzere Husumet Sulh Tahkim ve Konkordato Aktinde Vasinin Sulh Mahkemesinden İzin Almasının Gerekmesi )
  • VASİNİN YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER ( Hemen Yapılması Gereken Geçici Tedbirler Ayrık Olmak Üzere Husumet Sulh Tahkim ve Konkordato Aktinde Vasinin Sulh Mahkemesinden İzin Almasının Gerekmesi )
  • TARAF TEŞKİLİ ( Husumete İzin Belgesi Bulunmayan Vasiye Bu Belgeyi Sunması İçin Süre Tanınarak Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Gerekmesi )

ÖZET :

Dosyaya sunulan karar davacının vesayet altına alınmasına ve vasi tayinine ilişkin olup, vasinin vesayet altındaki kişi adına dava açma ve savunma yapabilmesi için yasaca öngörülen belge niteliğinde değildir.Belirtilen nedenle öncelikle vasinin, vesayet altındaki şahıs adına dava açma yetkisini içeren husumete izin belgesini sunması için önel verilerek usulüne uygun olarak taraf teşkili sağlandıktan sonra bir karar verilmesi gerekir.

DAVA :

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 16.11.2000 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 21.5.2002 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR :

Davacı A vasisi, davalının, babası A'yı geçirdiği rahatsızlık sebebiyle vesayet altına alındığı dönemde ve birlikte yaşayacağı konusunda kandırarak dava konusu taşınmazların adına alınmasını sağladığını ileri sürerek, tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tescili isteğinde bulunmuştur.

Davalı taşınmazları kendisinin aldığını, davacının gayrimenkul için ödediği bir para bulunduğu takdirde ancak alacak davası açabileceğini ve davacının sözleşmenin tarafı olmadığından dava açma hak ve yetkisinin bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Adına vasisi tarafından dava açılan A Köln yerel mahkemesi 54. Şubenin 1999/454 Esas sayılı kararı ile, 1991 yılında geçirdiği apopletik kriz ve buna bağlı rahatsızlıkları sebebiyle vesayet altına alınmış, oğlu Ü ise vasi tayin edilmiştir.

N 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/250 Esas 2001/156 Karar sayılı ilamı ile anılan kararın tenfizine karar verilmiştir.

Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 743 sayılı Türk Medeni Kanunun 405/8. maddesi ve Hukuk Genel Kurulunun 15.4.1964 gün 4/173 Esas 317 Karar sayılı ilamında da vurgulandığı üzere,"Sulh Mahkemesinin iznini öngören 405/8. madde hükmünce, hemen yapılması gereken geçici tedbirler ayrık olmak üzere husumet, sulh, tahkim ve konkordato aktinde vasi izin almak zorundadır." Denilmektedir.

Somut olayda, dosyaya sunulan ve içeriği yukarıda açıklanan karar davacının vesayet altına alınmasını ve vasi tayinine ilişkin olup, vasinin vesayet altındaki kişi adına dava açma ve savunma yapabilmesi için yasaca öngörülen belge niteliğinde değildir.

Belirtilen nedenle öncelikle vasinin, vesayet altındaki A adına dava açma yetkisini içeren husumete izin belgesini sunması için önel verilerek usulüne uygun olarak taraf teşkili sağlandıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda yazılı nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının yatırana geri verilmesine, 6.6.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön