Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E:1999/6246 - K:1999/7738 Sorun bildir

Esas no: 1999/6246

Karar no: 1999/7738

Tarih: 08.11.1999
Banner


E:1999/6246 - K:1999/7738

  • İNTİFA H.NIN TERKİNİ ( İntifa H.na İlişkin İşlemin Muvazaalı Olması Nedeniyle )
  • MUARAZANIN GİDERİLMESİ ( İntifa H.na İlişkin İşlemin Muvazaalı Olması Nedeniyle )
  • MUVAZAA ( İntifa H.na İlişkin İşlemin Muvazaalı Olmasının Aynı Değerde Bir Yazılı Belge İle İbraz Edilmesinin Gerekmesi )

ÖZET :

Dava konusu olayda davacı intifa hakkının tesisine ilişkin işlemin muvazaalı olduğunu ileri sürerek iptalini istemiş ise de bu konuda aynı değerde bir yazılı belge ibraz edemediği gibi iptal isteyen taraf olarak kendi muvazaasına da dayanamaz.

DAVA :

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 23.2.1998 gününde verilen dilekçe ile intifa hakkının terkini, şumulünün tespiti ve bundan doğan muarazanın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda davanın kabulüne dair verilen 22.6.1999 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılardan Tabaş Petrolcülük A.Ş. tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne duruşma isteminin kıymetten reddine karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR :

Davacı, davalılardan Y.Oto Ticaret A.Ş. adına tapuda kayıtlı 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki diğer davalı Tabaş Petrolcülük A.Ş. lehine konmuş bulunan, intifa hakkının şumulünün tespitini, bu intifa hakkı muvazaalı tesis edilmiş olduğundan terkini ile bu nedenle yaratılan muarazanın giderilmesini istemiş, davalılardan tapu kayıt maliki Y.Oto Ticaret A.Ş. davayı kabul etmiş, diğer davalı intifa hakkı sahibi reddini savunmuş, mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne karar verilmiş, hükmü davalılardan Tabaş Petrolcülük A.Ş. temyize getirmiştir.

Dosya içerisindeki dava konusu 1 parsele ait tapu kaydının incelenmesinde malikinin Y.Oto A.Ş. olduğu ve üzerinde 176/3382 arsa paylı yedi adet bağımsız bölüm için Tabaş Petrolcülük A.Ş. lehine on beş yıl süreli intifa hakkı tesis edildiği görülmüştür. Buna ilişkin resmi senet akit tablosunun incelenmesinde de 16.4.1996 tarihinde 90.000.000 TL bedel karşılığında bu hakkın kurulduğu ve davacınında bu sözleşmede taraf olmadığı görülmüştür.

Her ne kadar davacı bu intifa hakkının tesisine ilişkin işlemin muvazaalı olduğunu ileri sürerek iptalini istemiş ise de bu konuda aynı değerde bir yazılı belge ibraz edemediği gibi iptal isteyen taraf olarak kendi muvazaasına da dayanamaz.

Öte yandan Medeni Kanunun 720-721 maddelerinde ifade edilen intifaın sukutu sebepleride olayımızda bulunmadığından davanın reddine karar vermek gerektiği halde yerel mahkemenin değişik görüş ve düşünceler ile hem intifa hakkının şumulünü tespit, hemde bu hakkın tapu kaydından terkini yolunda hüküm kurması doğru değildir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı Tabaç Petrolcülük A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 8.11.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön