Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2003/14262 - K:2004/9120 Sorun bildir

Esas no: 2003/14262

Karar no: 2004/9120

Tarih: 30.09.2004
Banner


E:2003/14262 - K:2004/9120

  • RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI ( Cevap Süresinden Sonra Yapılan Takas-Mahsup Definin Davacı Tarafça Savunmanın Genişetilmesine İtiraz Edilmemesi Nedeniyle Halefiyet İlkesi Gereği Sigorta Ettirenin Yerine K.Olan Davacı Sigortaya Karşı da İleri Sürülebileceği - Takas-Mahsup Definin Karşı Dava Sayılması )
  • KASKO SİGORTASI ( Cevap Süresinden Sonra Yapılan Takas-Mahsup Definin Davacı Tarafça Savunmanın Genişetilmesine İtiraz Edilmemesi Nedeniyle Halefiyet İlkesi Gereği Sigorta Ettirenin Yerine K.Olan Davacı Sigortaya Karşı da İleri Sürülebileceği - Takas-Mahsup Definin Karşı Dava Sayılması )
  • TAKAS MAHSUP DEF'İ ( Karşı Dava Sayılması/Davaya Karşı Mücerret Olarak İleri Sürülebilmesi - Kasko Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat Davası )

ÖZET :

Davalı tarafça yapılan takas-mahsup def'i davaya cevap süresinden sonra yapılmış ise de davacı tarafça savunmanın genişletilmesi itirazı ile karşılaşmadığından, TTK.nun 1301. maddesinde düzenlenen halefiyet ilkesi gereğince sigorta ettirenin yerine kaim olan davacı sigortaya karşı da ileri sürülmesi mümkündür. Takas-mahsup def'inin HUMK.nun 204. maddesi hükmü uyarınca karşı dava sayılması gerektiğinden, bu def'i davaya karşı mücerret olarak ileri sürebileceği gibi, karşı dava şeklinde de ileri sürebilir.

DAVA :

Taraflar arasında görülen davada Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 25.4.2004 tarih ve 2001/356-2003/91 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.P.Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR :

Davacı vekilinin, TTK.nun 1301 nci maddesi hükmüne dayalı olarak davalı taraflar aleyhine açtığı rücu davası sonucunda mahkemece davanın kısmen kabulüne dair tesis edilen hüküm, davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava, kasko sigorta poliçesine dayalı olarak yapılan ödemenin rücuan tahsili istemine ilişkindir. Davalılar vekili tarafından verilen cevap dilekçesinde davacının sigortaladığı aracın müvekkillerinin aracına verdiği zararın davacı sigortanın alacağından mahsup edilmesi isteminde bulunulmuştur. Davalı tarafça yapılan bu takas-mahsup def'i davaya cevap süresinden sonra yapılmış ise de davacı tarafça savunmanın genişletilmesi itirazı ile karşılaşmadığından, TTK.nun 1301. maddesinde düzenlenen halefiyet ilkesi gereğince sigorta ettirenin yerine kaim olan davacı sigortaya karşı da ileri sürülmesi mümkündür. Mahkemece mahsup talebinin bir karşı dava yolu ile yapılmadığı gerekçesi ile yerinde görülmediğine karar verilmişse de; davalıların savunma def'ilerinden olan takas-mahsup def'inin HUMK.nun 204 ncü maddesi hükmü uyarınca karşı dava sayılması gerektiğinden, bu def'i davaya karşı mücerret olarak ileri sürebilecekleri gibi, karşı dava şeklinde de ileri sürebilirler. Buna göre; mahkemece takas-mahsup def'inin usulü dairesinde incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi doğru görülmediğinden, kararın bu nedenle davalılar yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda ( 1 )numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; ( 2 )numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın davalılar yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 30.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön