Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2002/13116 - K:2003/5466 Sorun bildir

Esas no: 2002/13116

Karar no: 2003/5466

Tarih: 26.05.2003
Banner


E:2002/13116 - K:2003/5466

  • VEKİLE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU ( Takibe Vekil Aracılığıyla İtiraz Edildiğinden Duruşma Davetiyesinin Vekile Tebliği Gereği - Asile Tebliğ ile Duruşmanın Vekilin Yokluğunda Görülüp Bitirilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )
  • TAKİBE VEKİL ARACILIĞIYLA İTİRAZ EDİLMESİ ( Duruşma Davetiyesinin Vekile Tebliği Gereği - Duruşmanın Vekilin Yokluğunda Görülüp Sonuçlandırılamayacağı )
  • DURUŞMANIN VEKİLİN YOKLUĞUNDA GÖRÜLMESİ ( Duruşma Günün Sadece Asile Tebliği ile Vekilin Yokluğunda Görülmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

ÖZET :

Takip dosyasında borçlu ( davalı ) vekili aracılığıyla itiraz etmiş, mahkemece,itirazın iptali davasında, dava dilekçesi ve karar davalı asile tebliğ edilmiştir.Borçlu vekil aracılığıyla ödeme emrine itiraz etmiş ise, duruşma davetiyesinin vekile tebliği gerekir. Asile ( borçluya ) tebliği ile duruşmanın vekilin yokluğunda görülüp bitirilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA :

Taraflar arasında görülen davada Balıkesir 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nce verilen 13.09.2002 tarih ve 2002/624 - 2002/1027 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı M.Ö.vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D.B. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR :

Davacı vekili, müvekkiline kasko sigortası ile sigortalı aracın, davalıların maliki ve trafik sigortacısı olduğu aracın tam kusuru ile çarpması sonucu hasarlandığını, sigortalılarına ödedikleri miktarın davalılardan tahsili için yapılan takibin itiraz üzerine durduğunu ileri sürerek davalıların itirazlarının iptaline, takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar, davaya yanıt vermemiştir.

Mahkemece, iddia, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından takibin 280.000.000 TL asıl alacak ve temerrüt tarihinden işleyecek faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı M.Ö. vekili temyiz etmiştir.

Davacı vekili, müvekkiline kasko sigorta poliçesi ile sigortalı araca davalıların malik ve trafik sigortacısı olduğu aracın çarpması sonucu oluşan hasarın tazmini için yapılan icra takibine olan itirazın iptalini talep ve dava etmiştir. Balıkesir 1.İcra Müdürlüğünün 2002/1987 sayılı takip dosyasında borçlu ( davalı ) vekili aracılığıyla itiraz etmiş, mahkemece,itirazın iptali davasında, dava dilekçesi ve karar davalı asile tebliğ edilmiştir.Borçlu vekil aracılığıyla ödeme emrine itiraz etmiş ise, duruşma davetiyesinin vekile tebliği gerekir. Asile ( borçluya ) tebliği ile duruşmanın vekilin yokluğunda görülüp bitirilmesi, HUMK.62-68. ve Avukatlık Kanunu 41. ve yine, Tebligat Kanunu 11. maddelerine aykırıdır. Bu itibarla mahkemece, davalı vekiline tebligat çıkarılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı M.Ö.vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bu davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 26.05.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön