Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E: 1992/14783 K: 1993/01782 Sorun bildir

Esas no: 1992/14783

Karar no: 1993/1782

Tarih: 15.02.1993
Banner


DAVA

ELATMANIN ÖNLENMESİ GÖREVSİZLİK KARARI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

ÖZET: Görevsizlik kararının kesinleştiği gün ile başvurma günü arasında on günden fazla bir süre geçtiğinden görevli mahkemede sürdürülen dava, görevsiz mahkemede açılan davanın devamı sayılamaz.

Davacı tarafından, davalı aleyhine açılan elatmanın önlenmesi davasının yapılan yargılamasında, mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı vekili tarafından temyizi üzerine; dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, davacıya ait çaplı taşınmaz ile genel yola elatmanın önlenmesi isteğiyle sulh hukuk mahkemesine açılmış; sulh hukuk mahkemesince verilen görevsizlik kararı temyiz edilmeksizin 28.12.1991 tarihinde kesinleşmiştir.

Bilindiği üzere, görevsizlik kararı veren mahkeme görevsizlik kararında, dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesine karar vermekle yetinir.

Dava dosyasını (re'sen) kendiliğinden görevli mahkemeye gönderemez. Dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesi ve davaya görevli mahkemede devam edilebilmesi için görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren on gün içinde davacının görevli mahkemeye başvurarak tebligat yaptırması gerekir (HUMK.nun 193. maddesi). On günlük süre hak düşürücü niteliğinde olup, mahkemece re'sen gözetilir. Somut olayda, görevsizlik kararı 28.12.1991 tarihinde kesinleştiği halde davacı vekili 16.03.1992 günü sulh hukuk mahkemesine verdiği dilekçe ile dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi isteğinde bulunmuştur. Görevsizlik kararının kesinleştiği gün ile başvurma günü arasında on günden fazla bir süre geçtiğinden, görevli mahkemede sürdürülen dava, görevsiz mahkemede açılan davanın devamı sayılamaz. Hal böyle olunca, HUMK.nun 193. maddesi dikkate alınarak davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken işin esasinin hükme bağlanması doğru değildir. Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü, HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine, 15.02.1993 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YKD.1993/05

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön