Sorun bildir
Karar Ekle

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E: 2002/03525 K: 2002/06522 Sorun bildir

Esas no: 2002/3525

Karar no: 2002/6522

Tarih: 14.05.2002
Banner


DAVA

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün duruşmalı temyiz eden M.vekili Av. … ile karşı taraf temyiz eden S.vekili Av. … geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı verilen kesin sürede tanıkları için masraf yatırmadığı ve davadan sonra aynı evde kalınmasının af niteliğinde olmadığı gibi davalının bakım borcunu yerine getirdiği de sabit bulunmadığına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Nafaka hükmünün icrası geri bırakılamaz. (HUMK. 443/3, İİK. 36/4) Bu yön göz önünde tutulmadan tedbir yoluyla icrasının ertelenmesi doğru değildir. Ancak bu yanlışlık yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438. maddesi gereğince kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Sonuç: 2. bentte gösterilen sebeple mahkemenin 2001/275 - 2002/69 sayılı 06.02.2002 tarihli ek kararının kaldırılmasına, tarafların sair temyiz itirazlarının da 1. bentte gösterilen sebeple reddi ile temyiz edilen kararın bu düzeltilmiş şekli ile (ONANMASINA), duruşma için takdir olunan 250.000.000 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, aşağıda yazılı harcın temyiz eden davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar

blog comments powered by Disqus
Başa Dön